fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Nie każda firma płaci składki na Fundusz Pracy

123RF
Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zwolniona z opłacania składek na Fundusz Pracy, jeśli nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie płacą jej kobiety po ukończeniu 55 lat, a mężczyźni – 60 lat.

Przedsiębiorca opłaca składki na Fundusz Pracy (FP) od kwot, od których nalicza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale bez stosowania ograniczenia do tzw. trzydziestokrotności. Musi przekazywać składki na FP, jeśli podstawa ich wymiaru wynosi – w przeliczeniu na okres miesiąca – co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2016 r. – 1850 zł, w 2017 r. – 2000 zł).

Preferencyjna podstawa

Jeśli więc osoba prowadząca działalność gospodarczą opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy (30 proc. minimalnego wynagrodzenia), to nie opłaca składek na FP. Korzystanie z tej obniżonej podstawy, po spełnieniu dodatkowych warunków, jest możliwe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych prowadzenia takiej działalności.

Jeśli jednak w tym czasie przedsiębiorca jest objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia), a suma kwot, od których obliczane są składki na te ubezpieczenia, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę, to musi też opłacać składkę na FP.

Przykład

Pan Adam prowadzi działalność gospodarczą. W 2016 r. opłaca składki od kwoty 555 zł (30 proc. minimalnego wynagrodzenia). Dodatkowo pan Adam jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na część etatu. Pracodawca opłaca za niego składki od wynagrodzenia, które wynosi co miesiąc 1300 zł. Ponieważ suma podstaw wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 1855 zł (jest zatem wyższa od minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.), to pan Adam musi opłacać składkę na FP również z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Tylko zdrowotna

Składki na FP opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Jeśli zatem z działalności gospodarczej opłacana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne, to nie opłaca się składki na FP.

Przykład

Pani Maria prowadzi działalność gospodarczą. Ma prawo do emerytury, dlatego z działalności opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ pani Maria nie opłaca składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to nie opłaca też składek na FP.

Dobrowolne ubezpieczenia

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może podlegać dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z uwagi na objęcie tymi ubezpieczeniami z innego tytułu (np. z umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy). W takiej sytuacji nie opłaca składki na FP.

Ukończony wiek

Składek na FP nie opłaca się także po ukończeniu przez kobietę 55 lat, a przez mężczyznę – 60 lat. Ukończenie tego wieku w trakcie miesiąca zwalnia z opłacania składek na FP dopiero od następnego miesiąca. Jedynie w przypadku, gdy 55. lub 60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, składki na FP nie płaci się już od tego miesiąca.

Przykład

Pani Jadwiga prowadzi działalność gospodarczą. 15 grudnia 2016 r. ukończyła 55 lat. Nie ma obowiązku opłacania składki na FP dopiero począwszy od składek należnych za styczeń 2017 r.

Przykład

Pan Kazimierz prowadzi działalność gospodarczą. 1 grudnia 2016 r. ukończył 60 lat. Nie musi opłacać składki na FP już za grudzień 2016 r.  —oprac. pracownicy Centrali ZUS

podstawa prawna: art. 104 ust. 1 i 3, art. 104b ust. 2, art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 645 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA