fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Zasiłek na dziecko a obecność dmowników

123RF
Prawo do zasiłku opiekuńczego na dziecko, które nie ukończyło dwóch lat, przysługuje nawet wtedy, gdy w domu są obecni inni członkowie rodziny zdolni zapewnić mu opiekę.

Pracownica złożyła dokumentację w sprawie wypłaty zasiłku opiekuńczego nad chorą dziewięciomiesięczną córką. W oświadczeniu do tego zasiłku wskazała, że jej mąż przebywa na urlopie rodzicielskim. Czy w tej sytuacji pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego? – pyta czytelniczka.

Matce przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, mimo że jego ojciec pobiera zasiłek macierzyński za okres udzielonego urlopu rodzicielskiego. Przy sprawowaniu opieki nad chorującym dzieckiem w wieku do lat dwóch zasiłek opiekuńczy należy się bowiem nawet wtedy, gdy są inni członkowie rodziny mogący zająć się maluchem.

Prawo do zasiłku ma na równi matka i ojciec dziecka, ale świadczenie wypłaca się tylko jednemu z rodziców – temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za konkretny okres.

Aby nabyć prawo do zasiłku opiekuńczego nie trzeba spełnić wymogu okresu wyczekiwania. Należy się on nawet od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Dodatkowo zasiłek opiekuńczy – zgodnie z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 159, dalej ustawa zasiłkowa) – jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Jeśli więc lekarz wystawi pracownikowi zwolnienie na sobotę i niedzielę, które są wolne od pracy, za te dni też ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Wypłata za 60 dni

Rodzicom dzieci do 14. roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy przez 60 dni w roku kalendarzowym. Wiąże się on z koniecznością opiekowania się dzieckiem do ośmiu lat zarówno w razie jego choroby, jak i nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza (o czym rodzic dowiedział się w terminie krótszym niż siedem dni). Należy się też, gdy choruje niania, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dzienny opiekun zajmujący się dzieckiem. Przysługuje także w razie porodu lub choroby małżonka osoby ubezpieczonej albo rodzica dziecka stale opiekującego się nim, jeżeli przez to nie może się nim zająć lub przebywa w szpitalu.

Prawo do 60 dni zwolnienia od pracy i pobierania zasiłku opiekuńczego ma też rodzic, gdy jego dziecko ukończyło osiem lat, ale jeszcze nie przekroczyło 14 roku życia. W tym przypadku zasiłek opiekuńczy należy się jednak tylko na chore dziecko, co musi potwierdzić lekarz na formularzu ZUS ZLA.

Za dzieci, które wymagają opieki, a więc zdrowe i chore do ukończenia ośmiu lat i dzieci chore do ukończenia 14 lat, uważa się dzieci własne osoby ubezpieczonej lub jej małżonka oraz dzieci przysposobione, a także przyjęte na wychowanie lub utrzymanie. Tak wskazuje art. 32 ust. 3 ustawy zasiłkowej.

Rodzic chorego dziecka, które ukończyło 14. rok życia, ma prawo do wolnego wyłącznie przez 14 dni zasiłku opiekuńczego, gdyż syn lub córka w tym wieku zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy zasiłkowej są uznawani za innego członka rodziny.

Ważna rodzina

Zasiłek przysługuje pod warunkiem, że żadna inna osoba w rodzinie pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie może zapewnić dziecku opieki. Ubiegający się o zasiłek opiekuńczy we wniosku o przyznanie zasiłku sporządzonym na druku ZUS Z-15 składa oświadczenie, czy są inni domownicy, którzy mogą zapewnić pieczę. Jeśli jednak choruje dziecko do lat dwóch, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wtedy, gdy w rodzinie są inne osoby mogące się nim zająć. Tak stanowi art. 34 ustawy zasiłkowej.

Brzmienie tego przepisu przesądza więc o tym, że nie ma podstaw, aby odmówić przyznania prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego matce dziecka, która wystąpiła z wnioskiem o to świadczenie nad dziewięciomiesięczną córką, choć jej małżonek pobiera w tym okresie zasiłek macierzyński. Jeżeli dziecko przekroczy dwa lata, nawet przy ciągłej jego chorobie, obecność innego domownika mogącego się nim zająć pozbawi wnioskodawcę prawa do zasiłku opiekuńczego.

Przykład

Pan Ludwik wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy od 27 paź- dziernika do 6 listopada 2015 r. nad chorym synem urodzonym 3 listopada 2013 r. W oświad- czeniu do uzyskania tego zasiłku wskazał, że jego małżonka przebywa na urlopie wychowawczym do końca kwietnia 2016 r. Pan Ludwik ma prawo do zasiłku opiekuńczego nad chorym potomkiem od 27 października do 2 listopada 2015 r., mimo że w domu jest matka dziecka przebywająca na urlopie wychowawczym, która może opiekować się synem. Przed ukończeniem przez dziecko dwóch lat nie ma to jednak znaczenia. Z chwilą przekroczenia tego wieku, a więc od 3 listopada, pozbawia to już pracownika prawa do dalszego zasiłku opiekuńczego.

Dobra Firma Radzi

Od otrzymania zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA pracownik ma siedem dni na jego dostarczenie pracodawcy. Może to zrobić bezpośrednio uprawniony lub członek jego rodziny, a nawet osoba trzecia. Zaświadczenie można też wysłać pocztą, ale liczy się wówczas data stempla pocztowego.

Niezbędne dokumenty

Aby pracownikowi zajmującemu się chorym dzieckiem przyznać i wypłacić zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć następujące dokumenty:

- wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15,

- zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA,

- zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3, gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS.

- Zasiłek opiekuńczy przysługuje na chore dziecko do ukończenia przez nie 14 lat, a na zdrowe do ukończenia ośmiu lat.

- W roku kalendarzowym rodzice mogą na nie wykorzystać 60 dni zwolnienia lekarskiego.

- Do tego limitu wlicza się soboty, niedziele i święta.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA