fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Co płatnik składek ZUS powinien zrobić, gdy stwierdzi niedopłatę składek

Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Co płatnik składek powinien zrobić, gdy stwierdzi niedopłatę składek bądź opóźnioną realizację zapłaty? Nabierze to szczególnego znaczenia od 1 stycznia 2018 r., kiedy zmienią się zasady rozliczania wpłat na ZUS.

Płatnik składek powinien za siebie oraz za zatrudnione osoby:

• obliczać,

• rozliczać (przesyłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne), oraz

• opłacać należne składki za każdy miesiąc rozliczeniowy w następujących terminach1:

- do 5. dnia następnego miesiąca

– dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych2,

- do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,

- do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy3.

Odsetki dla wpłat po terminie lub w zaniżonej wysokości

Odsetki za opóźnienie naliczane są od następnego dnia po terminie płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Odsetki za zwłokę są nienależne, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 6,60 zł4. Wyliczona kwota odsetek jest zaokrąglana do pełnych złotych. Oznacza to, że końcówki wyliczonych kwot, wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli kwota odsetek jest powyżej 6,60 zł, należy ją doliczyć do kwoty należnych składek i opłacić wyliczone należności za dany okres rozliczeniowy.

Jeżeli płatnik wpłaci po terminie kwotę, która nie pokryje w całości kwoty zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie, ZUS rozliczy ją w następujący sposób. Proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości składkowej oraz kwoty odsetek za opóźnienie w stosunku, w jakim kwota zaległości składkowej pozostaje do kwoty odsetek za opóźnienie[5]. Dlatego też płatnik nadal będzie miał zadłużenie z tytułu różnicy składek, które powinien uregulować łącznie z odsetkami za opóźnienie.

Od 9 października 2014 r. wysokość odsetek za zwłokę wynosi 8 proc. w stosunku rocznym.

Termin zapłaty składek

Za termin zapłacenia składek ZUS uważa6:

1) przy zapłacie gotówką:

*o dzień wpłacenia kwoty składek:

- na rachunek organu w banku,

- w placówce pocztowej7,

- w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

- w biurze usług płatniczych,

- w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego,

*o dzień pobrania składki przez płatnika lub inkasenta,

2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia:

* o rachunku bankowego płatnika,

* o rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej,

* o rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

Zasady i terminy przekazywania środków przez bank

Każdy bank określa szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków z rachunku posiadacza konta. Szczególne reguły dotyczą Banku Pocztowego „GIRO SKŁADKA", który realizuje dyspozycję w następnym dniu roboczym po wpłaceniu przez płatnika środków i złożeniu polecenia przelewu w urzędzie pocztowym do godz. 18.00. Jeżeli płatnik prześle wpłatę po godz. 18.00, bank zrealizuje to polecenie przelewu w drugim dniu roboczym od wpłaconych środków.

Urzędy pocztowe przyjmują polecenia przelewów w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dlatego jeżeli płatnik korzysta z płatności z konta „GIRO SKŁADKA" i chce terminowo opłacić składki, powinien złożyć polecenie przelewu z wyprzedzeniem, które zapewni obciążenie rachunku bankowego najpóźniej w terminie płatności. To data obciążenia rachunku bankowego GIRO, a nie data złożenia dyspozycji dokumentu przelewu na poczcie, decyduje o opłaceniu składek.

Podstawa prawna:

[1] Art. 46 ust. 1, art. 47 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2017 r., poz. 1778 ze zm.),

[2] Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),

[3] Art. 12 § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),

[4] Art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

[5] Art. 55 § 2 – Ordynacji podatkowej oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek...oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (DzU Nr 78, poz. 465 ze zm.),

[6] Art. 60 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa,

[7] Ustawa z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: DzU z 2017 r., poz. 1481).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA