fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Mały ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2019

Adobe Stock
Od 1 stycznia 2019 r. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, będą mogły skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”. To rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Termin „mały ZUS" był w niektórych przypadkach używany w odniesieniu do dotychczasowej ulgi dla nowych firm – preferencyjnych składek, które można płacić przez 24 miesiące po rozpoczęciu działalności. Od 1 stycznia 2019 r. będzie on dotyczył nowej ulgi dla przedsiębiorców.

Niższe składki

Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63 tys. zł), będzie mógł płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

Ważne!

„Mały ZUS" dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Limit przychodów

Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję.

W tym celu trzeba będzie:

- podzielić trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i

- pomnóż wynik przez liczbę dni, w których prowadzona była działalność.

Wynik równy lub wyższy 0,5 grosza należy zaokrąglić w górę, niższy niż 0,5 grosza – w dół.

Przykład

Przedsiębiorca wykonywał działalność w 2018 r. tylko przez 250 dni. Za 2018 r. (płaca minimalna 2100 zł) próg wyniesie 43 150,68 zł, tj.:

63000 zł : 365 dni x 250 dni.

Przychód z działalności gospodarczej należy następnie porównać do ustalonego limitu. Jeśli nie przekroczy on tego limitu, to można korzystać z „małego ZUS".

Kilka warunków

Z małego ZUS będzie mogła skorzystać osoba, gdy:

• jest ona przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),

• przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,

• nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),

• rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystała ze zwolnienia z VAT,

• prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,

• nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS",

• nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Z „małego ZUS" nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako:

• twórca, artysta,

• osoba wykonująca wolny zawód,

• wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,

• osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Przy pierwszym biznesie

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z „małego ZUS", ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start, preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże się z mniejszą liczbą formalności i jest opłacalne dla nowych firm.

Przykład

Jan Kowalski rozpocznie pierwszą w życiu działalność gospodarczą 1 stycznia 2019 r. Wcześniej nigdzie nie pracował. Przez 6 miesięcy może korzystać z ulgi na start i opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega w tym czasie ubezpieczeniom społecznym). Po 6 miesiącach, przez 24 miesiące może płacić niższe, preferencyjne składki ZUS. Po tym okresie, jeśli spełni warunki, może skorzystać z „małego ZUS".

Jak obliczyć składki

Krok 1. Ustal przeciętny miesięczny przychód za ubiegły rok

Przed ustaleniem wysokości składek trzeba obliczyć przeciętny, miesięczny przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok.

Oblicza się go następująco:

- dzieli roczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku (można go wziąć np. z deklaracji podatkowej) przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku, a następnie

- mnoży przez 30.

Wzór:

(przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok/liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w ub. roku ) x 30

Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Krok 2. Oblicz najniższą podstawę do wyliczenia składek

Podstawę wymiaru składek oblicza się następująco:

- mnożąc przeciętny miesięczny przychód (wynik kroku 1) przez specjalny współczynnik (będzie on ogłaszany każdego roku w „Monitorze Polskim").

Wzór na obliczanie najniższej podstawy wymiaru:

przeciętny miesięczny przychód x współczynnik z Monitora Polskiego

Wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Ważne! Na stronach urzędowych będą kalkulatory, dzięki którym będzie można szybko obliczyć podstawę wymiaru składek.

Krok 3. Minimalna i maksymalna najniższa podstawa

Po wyliczeniu najniższej podstawy wymiaru składek trzeba sprawdzić, czy mieści się ona w minimalnych i maksymalnych progach.

Podstawa nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli tyle, ile wynosi podstawa dla obecnych przedsiębiorców na „pełnym ZUS") i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (czyli tyle, ile wynosi najniższa podstawa dla preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne).

Czyli nawet, gdy wyliczona w kroku 2 podstawa będzie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, to najniższa podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorcy będzie równa 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ważne! Najniższą podstawę wymiaru składek ustala się raz w roku kalendarzowym – w styczniu lub w pierwszym miesiącu, w którym przedsiębiorca rozpoczyna lub wznawia prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

Krok 4. Wskaż podstawę do wyliczania składek

W poszczególnych miesiącach można zadeklarować jako podstawę wymiaru składek kwotę wyższą niż najniższa.

Krok 5. Oblicz składki

Po ustaleniu podstawy, można obliczyć składki na „mały ZUS".

Przykład

Ustalona podstawa składek wynosi 1000 zł. W związku z tym wysokość składek kształtuje się następująco:

• składka emerytalna (19,52 proc. podstawy) wyniesie 195,20 zł,

• składka rentowa (8 proc. podstawy) wyniesie 80 zł,

• składka chorobowa dobrowolna (2,45 proc. podstawy) wyniesie 24,50 zł,

• składka wypadkowa (1,67 proc. podstawy) wyniesie 16,70 zł.

Dodatkowo przedsiębiorca musi opłacić składkę zdrowotną obliczoną od podstawy wymiaru obowiązującej wszystkich przedsiębiorców.

Dobrowolność i konsekwencje

Tak jak inne ulgi w opłacaniu składek, „mały ZUS" jest dobrowolny. Przedsiębiorca, który chce opłacać wyższe składki (i mieć wyższe świadczenia), może to zrobić deklarując wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie przychodu. Może również nie korzystać z „małego ZUS" lub zrezygnować z niego w trakcie roku.

Za miesiąc rezygnacji z ulgi oraz za pozostałe miesiące do końca roku trzeba będzie wówczas płacić składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad (tzw. pełny ZUS).

Decyzja o skorzystaniu z „małego ZUS" będzie miała wpływ na wysokość świadczeń:

• z ubezpieczenia chorobowego (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego),

• z ubezpieczenia wypadkowego (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego).

Świadczenia te są bowiem obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe.

Dodatkowe obowiązki

Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca będzie musiał przekazać do ZUS informację o przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Informacje te poda w imiennym raporcie miesięcznym albo deklaracji rozliczeniowej (jeśli płaci składki wyłącznie za siebie), składanej:

• za styczeń danego roku, albo

• za miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia działalności w ciągu roku.

Osoby korzystające z „małego ZUS" będą zgłaszały się do ubezpieczeń z odpowiednim kodem tytułu do ubezpieczenia. Będzie on wskazany w rozporządzeniu.

Korzystając z „małego ZUS" przedsiębiorca nie będzie musiał składać co miesiąc deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA). Wystarczy, że złoży pierwszą (za pierwszy pełny miesiąc korzystania z ulgi) i do końca roku nie musi składać kolejnych. ZUS utworzy je za niego. Jeśli zacznie korzystać z „małego ZUS" w trakcie miesiąca, musi złożyć dwie deklaracje (jedną za niepełny i drugą za pełny miesiąc).

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy opłaca się od kwot, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia do wysokości odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), jeśli wynoszą one w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

A zatem, jeśli przedsiębiorca będzie korzystał z „małego ZUS", to składki na Fundusz Pracy będzie opłacał jedynie wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy nie opłacają:

- kobiety po ukończeniu 55 lat,

- mężczyźni po ukończeniu 60 lat.

Podstawa prawna:

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (DzU poz. 1577).

Źródło: www.biznes.gov.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA