fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Konkubent dostanie zasiłek opiekuńczy

123RF
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, ubezpieczony nie musi być w związku małżeńskim z rodzicem stale opiekującym się dzieckiem.

To skutek zmian, jakie od 14 sierpnia 2015 r. obowiązują w ustawie zasiłkowej. Wprowadziła je ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1066, dalej: ustawa nowelizująca). W konsekwencji zwiększyło to liczbę uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie przysługujące w sytuacji, kiedy ubezpieczony czasowo rezygnuje z pracy, bo musi się osobiście opiekować chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Jak było

Do 13 sierpnia 2015 r., a więc przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, pracownik miał prawo do zasiłku opiekuńczego m.in. w razie sprawowania osobistej opieki nad:

- chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,

- innym chorym członkiem rodziny, za których uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo i dzieci w wieku ponad 14 lat, pod warunkiem że pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem w okresie sprawowania opieki.

Do dzieci, nad którymi sprawowanie opieki uprawniało do zasiłku opiekuńczego, zaliczane były dzieci własne pracownika, potomstwo jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Ponadto zasiłek opiekuńczy przysługuje na zdrowe dziecko do lat ośmiu, jeśli pozostawałoby ono bez opieki z powodu:

- nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza (żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły), lub choroby niani dziecka bądź dziennego opiekuna,

- porodu, choroby lub pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej) – tutaj zasiłek opiekuńczy przysługiwał też rodzicom niepozostającym w formalnym związku.

Natomiast konkubinat nie uprawniał do zasiłku opiekuńczego w razie sprawowania osobistej opieki nad chorym partnerem.

Większy krąg

Od 14 sierpnia 2015 r. – zgodnie z nowym brzmieniem art. 32 ust. 2 ustawy zasiłkowej – krąg osób, które uznano za członków rodziny, nad którymi sprawowanie opieki w okresie ich choroby uprawnia do pobierania zasiłku opiekuńczego, został rozszerzony o rodzica dziecka, ojczyma oraz macochę.

Ponadto w myśl nowego brzmienia art. 32 ust. 3 ustawy zasiłkowej nie ma znaczenia, czy dziecko przyjęte na wychowanie i utrzymanie jest obce, czy w jakimś stopniu spokrewnione z ubezpieczonym. Obecnie za dzieci są uznawane po prostu te przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Rodzicielka w szpitalu

Zmieniono również art. 32a ust. 1 ustawy zasiłkowej. Wcześniej do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez 56 dni był uprawniony ubezpieczony ojciec dziecka lub inny najbliższy członek rodziny, który przerwał zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, tylko wtedy, gdy matka dziecka wymagała opieki szpitalnej w pierwszych ośmiu tygodniach po porodzie. Od 14 sierpnia 2015 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje też, gdy stan zdrowia ubezpieczonej matki dziecka legitymującej się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad potomkiem.

Jak wykazać przywileje

Obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1594).

Dokumentem stanowiącym podstawę do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu członkowi rodziny, gdy ubezpieczona matka ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie opieki nad dzieckiem, są:

- prawomocne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS, komisję lekarską ZUS, lekarza rzeczoznawcę KRUS, komisję lekarską KRUS, a przy zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- oświadczenie ubezpieczonego o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego przez osiem tygodni po porodzie,

- oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA