fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Informacja o zmianie miejsca zamieszkania w świadectwie pracy

Fotolia.com
Pracownik, który rozwiązał umowę z własnej inicjatywy, może nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, gdy powodem była zmiana jego miejsca zamieszkania.

- Mam pracownika, któremu wypisałam świadectwo pracy po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. Zarejestrował się w urzędzie pracy. Urzędniczka podpowiedziała mu, żeby na świadectwie dopisać, iż do rozwiązania umowy doszło z uwagi na zmianę adresu zamieszkania – wtedy prawo do zasiłku będzie miał od razu. Chcę zrobić korektę świadectwa, a pracownik musi mi napisać uzupełnienie do wypowiedzenia – ponieważ zaproponował w nim tylko rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i nic nie pisał o zmianie adresu. Jak napisać uzupełnienie do tego wypowiedzenia? – pyta czytelniczka.

Ponieważ zatrudnienie na podstawie stosunku pracy ma charakter dobrowolnie zobowiązujący, zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo do rozwiązania łączącej strony umowy o pracę. Możliwości w tym zakresie jest całkiem sporo, co wynika z art. 30 § 1 kodeksu pracy.

Łatwiej o zasiłek

Tryb, w jakim dochodzi do rozwiązania umowy, ma znaczenie w kontekście możliwości ubiegania się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Co do zasady prawo do tego świadczenia nie przysługuje, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem przez bezrobotnego lub na mocy porozumienia stron. Jednak przepisy dopuszczają tu odstępstwo – gdy pracownik rozwiązał umowę za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

Kwestia ta została uregulowana w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1065 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że:

- porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, albo

- rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

Oczywiście sama zmiana miejsca zamieszkania nie ma co do zasady wpływu na łączącą strony umowę, nie stanowiąc tym samym obligatoryjnej podstawy do zakończenia współpracy. Jednak zmiana adresu może się okazać na tyle istotnym czynnikiem, że będzie decydująca dla dalszych losów stosunku pracy.

Treść porozumienia...

Przepisy prawa pracy poza tym, że dopuszczają możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, nie regulują kwestii technicznych przeprowadzania takiej czynności. Tym bardziej nie odnoszą się do zapisów porozumienia wskazujących na powody zakończenia współpracy w tym trybie. Jednak w przypadku, gdy strony zdecydowały się na zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę w terminie w nim wskazanym z powodu zmiany adresu (miejsca) zamieszkania pracownika, taką informację należy zamieścić w treści porozumienia.

...można uzupełnić

Przepisy milczą, jak powinien postąpić pracodawca, który znajduje się w posiadaniu porozumienia niezawierającego istotnej – z punktu widzenia prawa pracownika do zasiłku – informacji związanej z powodem zakończenia współpracy. Można przyjąć, że dopuszczalnym postępowaniem jest pobranie od pracownika oświadczenia, z którego treści będzie wynikać, że porozumienie stron w sprawie rozwiązania stosunku pracy nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika. W tym przypadku nie ma potrzeby modyfikacji zawartego wcześniej porozumienia, które zostało dokonane z konkretną, wcześniejszą datą. Oświadczenie pracownika będzie jedynie uzupełnieniem dokonanej wcześniej czynności.

Ponieważ przepisy prawa pracy nie regulują kwestii technicznych zawieranych porozumień w zakresie rozwiązywania umowy o pracę, wskazany wyżej sposób postępowania nie wiąże się dla pracodawcy z żadnym ryzykiem – w tym z ewentualną kontrolą PIP.

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA