fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Grzywna za niezgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

www.sxc.hu
Pracownik ma obowiązek zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz powiadomić pracodawcę o konieczności wyrejestrowania krewnego, jeśli ten zyskał tytuł do ubezpieczenia. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny. Przypomina o tym Rzecznik Praw Pacjenta.

Osoba ubezpieczona powinna powiadomić płatnika składek (np. w przypadku osoby zatrudnionej jest to pracodawca) o członkach rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Taką informację należy przekazać płatnikowi w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania takiego zgłoszenia.

Przypomnijmy, że za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:

- dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

- małżonka,

- wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Jeżeli jednak zgłoszony przez nas członek rodziny uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. podjął pracę sezonową, pracę na umowę zlecenie), mamy obowiązek powiadomić o tym płatnika składek. Płatnik powinien przekazać taką informację do ZUS, który wyrejestruje członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.

Po ustaniu ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. zakończeniu pracy sezonowej lub pracy na umowę zlecenie), członek rodziny powinien zostać ponownie zgłoszony przez ubezpieczonego.

Jeżeli jedno z rodziców zgłosiło pracodawcy do ubezpieczenia dziecko, które nie ukończyło 26 lat i kontynuuje naukę, to w przypadku podjęcia przez nie pracy wakacyjnej, rodzic powinien powiadomić o tym płatnika składek, który zgłosi tę informację do ZUS. Po zakończeniu przez dziecko sezonowego zatrudnienia, należy ponownie zgłosić je do ubezpieczenia – brak ponownego zgłoszenia może skutkować informacją w systemie eWUŚ o braku uprawnień do świadczeń.

- Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. osobie, która nie zgłosi członka rodziny do ubezpieczenia i nie poinformuje pracodawcy (lub innego płatnika składek) o konieczności wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członka rodziny, grozi kara grzywny - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA