fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Emeryturę pomostową zapewni poprawna ewidencja

www.sxc.hu
ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy muszą znać wykaz stanowisk w zakładzie, na których wykonuje się prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Niezbędna jest także lista osób zatrudnionych na tych posadach.

- Komu i w jakich przypadkach pracodawca musi udostępnić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uprawniające do emerytury pomostowej? – pyta czytelnik.

Pracodawca udostępnia wykaz takich stanowisk ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy, gdy te instytucje kontrolują zakład.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656, dalej ustawa) ZUS prowadzi centralny rejestr:

- stanowisk pracy, na których wykonuje się prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;

- pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których przewidziano obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Aktywność na liście

Definicje prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze określa art. 3 ustawy, natomiast rodzaje prac w szczególnych warunkach i charakterze wymieniają załączniki 1 i 2 do tej ustawy.

W myśl jej art. 41 ust. 4 płatnik składek musi prowadzić:

- wykaz stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

- ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których przewidziano obowiązek opłacania składek na FEP, zawierającą dane tych pracowników.

Aby zrealizować ten wymóg, pracodawca musi dokonać przeglądu wszystkich stanowisk w firmie pod kątem wykonywania na nich prac odbywających się w szczególnych warunkach lub charakterze, które obligują do stworzenia tego wykazu.

Gdy prac wykonywanych w zakładzie nie wymieniają załączniki 1 i 2 do ustawy, pracodawca nie sporządza wykazu stanowisk, na których wykonuje się prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Dane o zatrudnionych

W myśl art. 41 ust. 8 ustawy informacje o pracownikach umieszczonych w ewidencji (pkt 2) płatnik składek przekazuje ZUS w „zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze" za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Informacje o liczbie stanowisk w szczególnych warunkach i charakterze płatnik podaje ZUS w deklaracji rozliczeniowej, o której mowa w art. 46 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121) w terminie przekazywania tego dokumentu.

W myśl art. 41 ust. 6 ustawy, jeśli zakład nie umieści w ewidencji osób pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których przewidziano obowiązek opłacania składek na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do PIP. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9a ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 404) do zadań PIP należy kontrola ewidencji osób wykonujących takie prace. W myśl art. 11a ustawy o emeryturach pomostowych właściwe organy PIP mogą nakazać pracodawcy umieszczenie pracownika w takiej ewidencji, wykreślenie go z niej oraz skorygowanie wpisu w tym wykazie.

Z art. 41 ust. 8 ustawy o s.u.s. wynika, że informacje o ewidencji osób pracujących w szczególnych warunkach lub charakterze szef musi przekazywać wyłącznie ZUS. Natomiast to, że wykaz stanowisk z takimi pracami sporządza pracodawca, potwierdza regułę poddania takiej listy kontroli PIP. Zgodnie z art. 24 konstytucji organ ten w imieniu państwa nadzoruje warunki pracy.

Wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracują w szczególnych warunkach lub charakterze, nie stanowi aktu wyłączonego spod czynności kontrolno-nadzorczych PIP, gdyż nie ma takich podstaw prawnych. Dlatego szef ma udostępnić wykaz ZUS i PIP w trakcie kontroli prowadzonych w zakładzie przez te instytucje.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA