fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Zerowy PIT a składa zdrowotna

Adobe Stock
Płatnik zwolniony z pobierania podatku od przychodów podatnika w wieku do 26. roku życia, powinien ustalać wysokość zaliczki podatkowej. Musi bowiem sprawdzić, czy do jej wysokości nie trzeba obniżyć składki zdrowotnej.

Od 1 sierpnia 2019 r. nowym przywilejem w postaci „zerowego PIT" objęte zostały osoby w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie:

1. stosunku pracy,

2. spółdzielczego stosunku pracy,

3. stosunku służbowego,

4. stosunku pracy nakładczej,

5. umów zlecenia, w ramach których przychody uzyskiwane są wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Omawiane zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wolno stosować do uzyskiwanych przez ww. osoby przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 ustawy o PIT do wysokości nieprzekraczającej:

- od 2020 r. – 85 528 zł (w skali roku),

- w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. – 35 636,67 zł (kwota ta stanowi 5/12 limitu w wysokości 85 528 zł; pomniejszenie wynika z tego, że przepisy o „zerowym PIT" weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i dotyczą przychodów uzyskanych od tego dnia).

O powyższym przesądza ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU poz. 1394).

Czytaj także:

Zerowy PIT dla młodych: zwolnieni z podatku, ale nie ze składki zdrowotnej

W 2019 r. płaca bez podatku tylko na wniosek

W odniesieniu do przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, uzyskanych od początku sierpnia do końca grudnia 2019 r., „zerowy PIT" znajdzie co do zasady zastosowanie dopiero w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019. Jednak ustawodawca przewidział rozwiązanie, w myśl którego podatnik ma prawo złożyć płatnikowi oświadczenie potwierdzające, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., podlegają w całości zwolnieniu z podatku na mocy „zerowego PIT". Płatnik, który otrzyma takie oświadczenie, jest zwolniony z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek w okresie:

? najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia,

? do końca miesiąca, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika objęty jest „zerowym PIT".

Od przyszłego roku bez podania

Od początku 2020 r. płatnik do niepobierania podatku na podstawie nowego zwolnienia podatkowego nie będzie potrzebował żadnego wniosku od zatrudnianego podatnika. W konsekwencji od przyszłego roku pracodawca nie odprowadzi zaliczek podatkowych od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia:

? do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł,

? uzyskiwanych przez osobę w wieku do 26 lat.

Od przyszłego roku podatnik będzie jednak mógł złożyć płatnikowi pisemny wniosek (odrębnie dla każdego roku) o pobór zaliczek podatkowych bez stosowania „zerowego PIT". Podmiot zatrudniający po otrzymaniu tego dokumentu będzie musiał podjąć naliczanie podatku najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzyma wniosek.

Przykład

Pełnoetatowy pracownik w wieku 23 lat jest wynagradzany stałą miesięczną pensją w kwocie 3000 zł brutto. W sierpniu, przed wypłatą pensji za ten miesiąc, złożył pracodawcy oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z nowego zwolnienia podatkowego dla osób do 26. roku życia. Pracodawca nie miał jednak przystosowanego komputerowego systemu płacowego do nowej ulgi i oświadczenie zaczął uwzględniać dopiero od rozliczeń przychodu uzyskanego we wrześniu (co jest zgodne z nowymi przepisami).

Porównanie rozliczenia podatkowo-składkowego wrześniowego przychodu z zastosowaniem i bez stosowania „zerowego PIT"

Lp.

Wyszczególnienie

Wyliczenia bez stosowania „zerowego PIT" (w zł)

Wyliczenia z zastosowaniem „zerowego PIT" (w zł)

1.

Wynagrodzenie za pracę

3000,00

3000,00

2.

Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne

3000,00

3000,00

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne (poz. 2 x 9,76 proc.)

292,80

292,80

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe (poz. 2 x 1,5 proc.)

45,00

45,00

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe (poz. 2 x 2,45 proc.)

73,50

73,50

6.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

411,30

411,30

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 2 – poz. 6)

2588,70

2588,70

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona (poz. 7 x 9 proc.)

232,98

232,98

9.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

200,62

0,00

10.

Koszty uzyskania przychodu

111,25

0,00

11.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

2477,00

0,00

12.

Zaliczka na podatek

399,53

0,00

13.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 12 – poz. 9)

199,00

0,00

14.

Kwota netto (poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 13)

2156,72

2355,72

Nieważna liczba umów ani płatników

W kontekście ustanowionych na rok 2019 i 2020 limitów wynoszących odpowiednio: 35 636,67 zł i 85 528 zł, należy podkreślić, iż obowiązują one niezależnie od liczby zawartych umów oraz liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia.

Podkreślmy, że:

1) rozstrzygający dla możliwości zastosowania „zerowego PIT" jest:

? wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy czy wykonywania pracy (wiek powinien być ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia),

? data faktycznego postawienia do dyspozycji podatnika przychodu, a nie okres, za jaki jest on należny,

2) w limicie 35 636,67 zł i 85 528 zł nie należy uwzględniać:

? przychodów z pracy oraz z umów zlecenia podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

? przychodów zwolnionych z podatku dochodowego, oraz

? przychodów, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Nadwyżka do opodatkowania

Jeśli przychody objęte „zerowym PIT" przekroczą wyznaczone limity kwotowe (35 636,67 zł i 85 528 zł), płatnik musi uwzględnić ten fakt w dokonywanych rozliczeniach. Nadwyżkę przychodów ponad te limity trzeba bowiem opodatkować na ogólnych zasadach. Oznacza to, że należy pobrać od niej podatek, przy wyliczaniu którego trzeba stosować koszty uzyskania przychodów określone dla przychodów z pracy oraz umowy zlecenia. Wysokość tych kosztów nie może przekroczyć kwoty przychodów z danego źródła, które podlegają opodatkowaniu.

Oskładkowanie bez zmian

„Zerowy PIT" nie zwalnia z obowiązku naliczania i odprowadzania składek zusowskich. Płatnik, stosując omawianą preferencję podatkową, musi mieć na uwadze dwie reguły wynikające z regulacji podatkowych, które przesądzają o tym, że:

1) od nadwyżki ponad limit nowego wyłączenia z opodatkowania odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku wyliczonego od tej nadwyżki – składkę zdrowotną w wysokości 7,75 proc. jej podstawy (art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a i art. 27b ust. 1 ustawy o PIT),

2) składek społecznych obliczonych od przychodu zwolnionego z podatku nie można odliczać od dochodu, a o składkę zdrowotną należną od tego przychodu (do wysokości 7,75 proc. podstawy) nie wolno pomniejszać podatku.

Przy zdrowotnej trzeba rachować

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje istotna reguła dotycząca kalkulowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli składka zdrowotna obliczona od przychodu objętego „zerowym PIT" okazałaby się wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony z opodatkowania, składkę za poszczególne miesiące należy obniżać do wysokości tej zaliczki.

W efekcie, w obecnym stanie prawnym, jeśli hipotetyczna zaliczka na podatek jest niższa niż składka zdrowotna (9 proc. podstawy), powstaje konieczność obniżenia tej składki do kwoty podatku skalkulowanego na ogólnych zasadach (bez uwzględniania „zerowego PIT").

Przykład

Pracująca na 1/4 etatu na umowę o pracę 22-letnia studentka, otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w kwocie 680 zł brutto. Jest uprawniona do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek (46,33 zł). Przed wypłatą pensji sierpniowej złożyła w zakładzie pracy oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z „zerowego PIT". Jej oświadczenie pracodawca uwzględnił już przy sporządzaniu listy płac za sierpień.

Rozliczenie wynagrodzenia za sierpień

L.p.

Wyszczególnienie

Wyliczenia na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej obniżonej do wysokości podatku (w zł)

Rozliczenie listy płac z zastosowaniem „zerowego PIT" (w zł)

1

Wynagrodzenie za pracę

680,00

680,00

2

Przychód podlegający opodatkowaniu

680,00

0,00

3

Składka na ubezpieczenie emerytalne (poz. 1 x 9,76 proc.)

66,37

66,37

4

Składka na ubezpieczenia rentowe (poz. 1 x 1,5 proc.)

10,20

10,20

5

Składka na ubezpieczenie chorobowe (poz. 1 x 2,45 proc.)

16,66

16,66

6

Suma składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

93,23

93,23

7

Koszty uzyskania przychodu

111,25

0,00

8

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 2 – poz. 6 – poz. 7)

476,00

0,00

9

Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową

46,33

0,00

10

Zaliczka na podatek [(poz. 8 x 18 proc.) – poz. 9]

39,35

0,00

11

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 2 – poz. 6)

586,77

586,77

12

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości (poz. 11 x 9 proc.)

52,81

52,81

13

Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek z tego powodu, że przewyższa ona kwotę zaliczki podatkowej, obliczonej bez stosowania „zerowego PIT"

39,35

39,35

14

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

39,35

0,00

15

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych

0,00

0,00

16

Kwota netto (poz. 1 – poz. 6 – poz. 13 – poz. 15)

547,42

547,42

Mariusz Pigulski specjalista ds. kadr i płac

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA