fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Składki ZUS: po korekcie nadpłata i niedopłata

Fotolia
Po sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych w prawidłowej wersji, pracodawca musi się rozliczyć z ubezpieczonym, zwracając mu nadpłacone składki społeczne. Od nadpłaty odlicza niedopłaconą składkę zdrowotną.

Podmiot, który w zusowskich dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za dany miesiąc wykazał składki emerytalno-rentowe (i na FEP) ustalone od podstawy przekraczającej roczne ograniczenie, musi sporządzić ich korektę. Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących w takiej sytuacji składa się z:

- raportu ZUS RCA, w którym należy rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyliczone już od prawidłowych podstaw wymiaru,

- deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w której powinno być uwzględnione prawidłowe rozliczenie składek i wypłaconych świadczeń za wszystkie osoby ubezpieczone, po wzięciu pod uwagę zmian wynikających z korygującego raportu ZUS RCA.

Kod przekroczenia

Płatnicy składek muszą informować w raportach rozliczeniowych ZUS RCA o tym, że ubezpieczony osiągnął w danym miesiącu roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. W tym celu wypełniają pole 02 w bloku III.B. (odpowiednio IV.B.) wpisując:

- 1 – jeżeli informację o przekroczeniu przekazał ubezpieczony,

- 2 – gdy przekroczenie kwoty granicznej stwierdził sam płatnik składek,

- 3 – jeśli informację o przekroczeniu kwoty granicznej przekazał ZUS.

Powyższe pole wypełnia się zarówno w raporcie za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia rocznego ograniczenia, kiedy to składki emerytalno-rentowe zostały naliczone od części dochodu, jak i za kolejne miesiące danego roku, kiedy tych składek w ogóle się już nie nalicza.

Zwrot dla ubezpieczonego...

Opłacenie składek ponad ustanowiony na dany rok limit powoduje powstanie:

- nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz

- niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z tego, że ustalając podstawę wymiaru tej składki pracodawca potrącił składki emerytalno-rentowe od zawyżonej podstawy wymiaru.

Nienależnie uiszczone składki zostaną przez ZUS zaliczone z urzędu na poczet składek zaległych lub bieżących, a w razie ich braku – na poczet składek przyszłych, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot.

Jeśli do otrzymania zwrotu składek uprawnionych jest kilku płatników, ZUS dzieli kwotę nadpłaty i zwraca ją płatnikom w takich częściach, w jakich opłacili składki za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Bez względu na to, czy płatnik wystąpi o zwrot nadpłaconych składek, czy też nie, ma obowiązek wypłacić/przelać pracownikowi (również byłemu) kwotę należności zusowskich niesłusznie pobraną z jego wynagrodzenia. Rzeczony zwrot:

- nie jest oskładkowany,

- podlega opodatkowaniu w kwocie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niesłusznie pobranych ze środków pracownika ponad roczny limit (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną).

... pomniejszony o PIT i zdrowotną

Kwota zwróconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w miesiącu, w którym zostanie postawiona do dyspozycji zatrudnionego, staje się dla niego przychodem. Trzeba ją doliczyć do pozostałych opodatkowanych świadczeń uzyskanych przez niego w tym miesiącu.

Skalkulowaną od zwrotu zaliczkę na podatek dochodowy pomniejsza się o kwotę niedopłaty składki zdrowotnej (w wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru).

Podwładny – były lub obecny – tytułem zwrotu zawyżonych składek powinien otrzymać kwotę po uprzednim pomniejszeniu o wyliczoną zaliczkę podatkową oraz niedopłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład

Spółka z o.o., którą obowiązuje stawka składki wypadkowej w wysokości 1,95 proc., od połowy stycznia 2017 r. zatrudnia dyrektora ds. handlowych, otrzymującego co miesiąc stałe wynagrodzenie w kwocie 20 000 zł brutto. W lipcu 2017 r. spółka otrzymała z ZUS zawiadomienie, że wspomniany dyrektor w czerwcu 2017 r. przekroczył roczną podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a mimo to naliczano za niego składki bez uwzględnienia tego faktu. Jak się okazało, przekroczenie wyniknęło z tego, iż specjalista ds. płac nie wprowadził do systemu oświadczenia dyrektora o uzyskaniu na początku bieżącego roku przychodu od poprzedniego pracodawcy.

W piśmie zusowskim podano informację, iż czerwcowa podstawa składek emerytalno-rentowych powinna wynieść 1890 zł, natomiast spółka ustaliła ją na poziomie pełnych 20 000 zł. Wysokość nadpłaty składek w opisanym przypadku należy ustalić >patrz tabela.

Jak wynika z przedstawionych wyliczeń:

- nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowanych przez pracownika wynosi 2039,19 zł (1767,54 zł + 271,65 zł),

- niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 183,53 zł (tj. 1736,75 zł – 1553,22 zł); z tego po jej opłaceniu (czyli w praktyce po jej potrąceniu z nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe) odliczona od podatku może zostać kwota 158,03 zł (1495,53 zł – 1337,50 zł),

- nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowanych przez pracodawcę wynosi zaś 2944,69 zł (1767,54 zł + 1177,15 zł).

Spółka zwróciła nadpłatę składek dyrektorowi w lipcu br. >patrz lista płac – uwzględniając fakt, że:

- uprawniony jest on do podstawowych kosztów uzyskania przychodu,

- jego dochód przekroczył już próg podatkowy (85 528 zł), a więc jego zaliczki na podatek wynoszą 32 proc.,

- złożył on PIT-2, choć w myśl nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. z powodu przekroczenia kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, jego zaliczki na podatek nie są już pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej (46,33 zł).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA