fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Pensja pełnomocnika bez składek ZUS

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Emeryt, który został prokurentem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy uchwały o powołaniu na to stanowisko, nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

- Jako członek zarządu spółki z o.o. chcę zaangażować członka rodziny (emeryta) do pełnienia funkcji prokurenta. Jak to zrobić, aby było korzystnie finansowo? Czy lepiej zaproponować mu umowę o pracę, zlecenie, a może wystarczy sama uchwała zarządu spółki o powołaniu na tę funkcję? Czy w takiej sytuacji trzeba będzie odprowadzać za niego składki jak za pracownika? – pyta czytelnik.

O podleganiu bądź nie obowiązkowi składkowemu wobec ZUS decydować będzie podstawa prawna nawiązania współpracy między spółką a przyszłym prokurentem. Wynika to z kilku okoliczności.

Zgodnie z art. 1091 § 1 kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

W konsekwencji prokura jako szczególna forma pełnomocnictwa wynika z oświadczenia woli mocodawcy. Nie musi natomiast wynikać z umowy o pracę ani umowy cywilnoprawnej. Jednak samo powołanie prokurenta uchwałą zarządu nie oznacza, że powstaje w tym zakresie jakikolwiek stosunek prawny między spółką a prokurentem (oprócz stosunku pełnomocnictwa). Wykonywania obowiązków prokurenta nie można więc utożsamiać z zawarciem umowy o pracę ani umowy cywilnoprawnej ze spółką.

Na potwierdzenie tego stanowiska można przywołać wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 5 marca 2008 r. (III AUa 651/07). SA zauważył, że „sama prokura (...) stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie skutkuje obowiązkami przewidzianymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych". Ponadto zaakcentował, że brakuje podstaw do przyjęcia, aby ustanowienie prokury wiązało się z istnieniem jakiegokolwiek innego stosunku podstawowego, np. stosunku pracy.

Odnosząc się przy tej problematyce do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus), należy wskazać, że jej art. 6 ust. 1 zawiera katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyliczenie w tym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Prokurent może wykonywać swoje obowiązki zarówno na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej, jak i innego stosunku prawnego, np. samego wyboru przez właściwy organ spółki. Decydują o tym strony umowy poprzez złożenie oświadczeń woli o stosownej treści bądź organ spółki w formie uchwały podjętej w tym zakresie.

W konsekwencji należy przyjąć, że wobec prokurenta otrzymującego wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały np. zarządu spółki nie powstaje wymóg opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Takiego bowiem tytułu nie wymienia art. 6 ust. 1 ustawy o sus. Tym samym wynagrodzenie wypłacone prokurentowi za pełnioną funkcję na mocy samego powołania nie będzie podlegało obowiązkowi opłacania składek społecznych. Podobną interpretację tego przepisu ma ZUS (pisma ZUS: z 1 kwietnia 2015 r., DI/100000/43/345/2015; z 26 września 2014 r., DI/100000/43/1096/2014).

Przy braku obowiązku opłacania składek za prokurenta pełniącego funkcję na mocy powołania bez znaczenia prawnego jest fakt, że osoba taka ma ustalone prawo do emerytury.

W podanym stanie faktycznym prokurent powołany uchwałą nie podlega więc ubezpieczeniom społecznym. W konsekwencji od wypłacanego mu wynagrodzenia nie odprowadza się składek ZUS. Taki obowiązek pojawiłby się, gdyby prokurent świadczył pracę, np. w ramach stosunku pracy.

podstawa prawna: 6 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 963 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA