fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

ZUS: Każdy dowód i świadek pomogą uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury

www.sxc.hu
Gdy pracodawca nieprawidłowo określił nazwę stanowiska pracy, przez co ZUS odmówił prawa do wcześniejszej emerytury, zainteresowany może odwołać się do sądu.

Zgodnie z art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 963 ze zm.) ZUS wydaje decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących m.in.:

- ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

- wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Decyzje w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają organy rentowe właściwe dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Odwołanie od decyzji

Gdy ZUS stwierdzi, że nie ma odpowiedniej dokumentacji lub zawiera ona nieścisłości albo budzi jakiekolwiek wątpliwości (np. wykaz nie wymienia wskazanego przez pracodawcę rodzaju pracy), ma prawo wydać decyzję odmowną. Zainteresowani mogą wtedy dochodzić swoich praw w sądowym postępowaniu odwoławczym.

Jeśli ZUS nie uwzględni odwołania w całości lub w części, przekazuje je niezwłocznie właściwemu sądowi z uzasadnieniem, nie później niż w ciągu 30 dni od wniesienia zastrzeżeń przez zainteresowanego.

Do rozpatrzenia odwołania od decyzji ZUS w sprawie emerytury lub renty właściwy jest sąd okręgowy – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sąd I instancji. Odwołanie wniesione po terminie sąd odrzuci, chyba że jego przekroczenie nie jest nadmierne i odwołujący się nie miał na nie wpływu. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku ZUS nie wydał decyzji, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu.

W takim postępowaniu wolno przedstawić wszelkie dowody, aby wykazać okoliczności wpływające na prawo do świadczenia. I to zarówno wtedy, gdy pracodawca wystawił świadectwo pracy, a ZUS kwestionuje jego treść, jak i wówczas, gdy taki dokument z żadnych przyczyn nie może być sporządzony. Sąd ma bowiem obowiązek rozważyć na nowo cały zebrany w sprawie materiał oraz prawo do jego własnej oceny. Tak stanowi art. 233 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

Czyje zeznania

Jeżeli ZUS odmówił prawa do wcześniejszej emerytury, a pracownik rzeczywiście pracował w szczególnych warunkach, ten staż pracy ma szansę udowodnić w sądowym postępowaniu odwoławczym za pomocą wszystkich dowodów, np. zeznań świadków. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (DzU nr 237, poz. 1412) świadek może złożyć zeznania w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w ZUS.

Z zeznaniami świadków zainteresowany musi przedłożyć oświadczenie pisemne lub ustne do protokołu o braku dokumentów stanowiących środki dowodowe oraz o przyczynach ich braku.

Przykład

Pracownik ukończył 60 lat i złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę. Udokumentował 36 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 16 lat pracy w szczególnych warunkach. Do wniosku dołączył zaświadczenie o pracy w tych warunkach wystawione przez prywatne archiwum przechowujące dokumentację jego byłego, zlikwidowanego zakładu pracy. ZUS nie uznał tego dokumentu jako środka dowodowego, gdyż archiwum nie jest uprawnione do wydawania takich zaświadczeń i odmówił prawa do wcześniejszej emerytury. Zainteresowany odwołał się do sądu, wskazując na świadków – dwóch byłych kolegów zatrudnionych na tym samym stanowisku. Sąd przyznał mu prawo do emerytury, a ZUS podjął wypłatę świadczenia.

Jeszcze wyżej

Od wyroku sądu okręgowego przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. Wnosi się ją do sądu, który wydał zaskarżony wyrok ,w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli zaś strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w ciągu tygodnia od ogłoszenia sentencji wyroku – termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął czas na żądanie uzasadnienia. Odwołując się zatem od wyroku sądu okręgowego, apelację wnosi się nie później niż w ciągu trzech tygodni od ogłoszenia sentencji orzeczenia.

Ostatecznie pomoże kasacja

Od wydanego przez sąd apelacyjny prawomocnego wyroku lub postanowienia w sprawie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Orzeczenia sądu apelacyjnego stają się prawomocne z upływem terminu przewidzianego na wniesienie skargi kasacyjnej.

Wnosi się ją do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem. Musi to zrobić pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym >patrz ramka.

Do skargi kasacyjnej dołącza się także dwa jej odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego oraz dla prokuratora generalnego, chyba że sam wniósł skargę.

Jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia tych warunków, przewodniczący w sądzie drugiej instancji wzywa skarżącego do usunięcia braków w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia.

Na koszt państwa

Stosownie do art. 365 § 1 k.p.c. prawomocny wyrok sądu wiąże zarówno strony i sąd, który go wydał, jak i inne sądy oraz inne organy państwowe, w tym ZUS.

Dla zainteresowanego postępowanie przed sądem pracy jest bezpłatne, a wszelkie wydatki związane ze sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych ponosi Skarb Państwa.

Jaka treść

Skarga kasacyjna powinna:

- oznaczać orzeczenie, od którego jest wniesiona i wskazywać, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części,

- przytaczać podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie,

- zawierać wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia i określać zakres żądanego uchylenia i zmiany.

Oprócz tego skarga kasacyjna powinna zawierać wniosek o przyjęcie do rozpoznania i jego uzasadnienie. Ponadto ma czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA