fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Skladki od pensji członka rady nadzorczej

www.sxc.hu
Członek rady nadzorczej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli otrzymuje on wynagrodzenie. Natomiast do ubezpieczenia zdrowotnego trzeba go zgłosić zawsze, gdy mieszka w Polsce.

Członkowie rad nadzorczych, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia powołania do pełnienia tej funkcji do dnia zaprzestania jej pełnienia. Nie podlegają oni ubezpieczeniom chorobowemu ani wypadkowemu.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe, nawet jeśli członek rady nadzorczej ma inny tytuł do tych ubezpieczeń, np. umowę zlecenia, umowę o pracę, czy prowadzi pozarolniczą działalność, a także niezależnie od ustalonego prawa do emerytury lub renty. Jedynie za członka rady nadzorczej, który pełni swoją funkcję nieodpłatnie, nie odprowadza się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ważne zamieszkanie

Inaczej jest z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Członkowie rad nadzorczych mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez względu na to, czy są wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji) podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego od dnia powołania do pełnienia tej funkcji do dnia zaprzestania jej pełnienia.

Oskładkowany przychód

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych nalicza się od przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek należy również stosować:

- wyłączenia z niej niektórych przychodów, m.in. diet i innych należności z tytułu podróży służbowej wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r.,

- ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek, tzw. kwoty trzydziestokrotności (w 2016 r. jest to kwota 121 650 zł), po przekroczeniu której nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ubezpieczenie zdrowotne

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przedstawione wyżej zasady z wyłączeniem tej dotyczącej ograniczenia rocznej podstawy. Trzeba też pamiętać, że podstawę wymiaru składki zdrowotnej pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego.

Termin na zgłoszenie

Członków rady nadzorczej zgłasza do ubezpieczeń, rozlicza i opłaca składki do ZUS podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Płatnik składek powinien zgłosić członka rady nadzorczej do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od dnia powołania do pełnienia tej funkcji.

Bez dodatkowych opłat

Za członków rad nadzorczych nie opłaca się składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ani na Fundusz Emerytur Pomostowych. Natomiast składkę na Fundusz Pracy opłaca się na ogólnych zasadach.

—oprac. pracownicy ZUS

podstawa prawna: art. 4 pkt 2 lit. zb, art. 6 ust. 1 pkt 22, art. 9 ust. 4 i 9, art. 18 ust. 4 pkt 10, art. 36 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121 ze zm.)

podstawa prawna: art. 66 ust. 1 pkt 35, art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 581 ze zm.)

podstawa prawna: § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 2236)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA