fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Przedsiębiorca płatnikiem zasiłków chorobowych i macierzyńskich

www.sxc.hu
Prawo do zasiłków chorobowych i macierzyńskich ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek albo ZUS. Płatnik jest do tego zobowiązany, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Liczbę osób ubezpieczonych ustala się na rok kalendarzowy. Bierze się pod uwagę liczbę ubezpieczonych na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Płatnik składek, który nie zgłaszał na ten dzień żadnej osoby do ubezpieczenia chorobowego, uwzględnia liczbę osób w pierwszym miesiącu zgłoszenia.

Nie tylko etaty

Aby ustalić liczbę ubezpieczonych osób, należy uwzględnić pracowników (w tym uczniów), a także osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i:

- wykonują pracę nakładczą,

- wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

- prowadzą działalność pozarolniczą lub współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

W tej liczbie nie uwzględnia się osób, które przebywają na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Ważne! Jeżeli płatnik składek ma jakiekolwiek wątpliwości, które dotyczą ustalania prawa do zasiłków lub ich wypłaty, może wystąpić do ZUS o wydanie decyzji w tej sprawie.

Wypłata przez Zakład

ZUS ustala prawo do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa oraz je wypłaca osobom:

- ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

- ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą i osobom z nimi współpracującym,

- ubezpieczonym będącym duchownymi,

- osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

- ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Termin wypłaty

Płatnik składek wypłaca zasiłki chorobowe i macierzyńskie w terminach, w których wypłaca wynagrodzenia lub dochody. Wypłata musi przy tym nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia prawa do zasiłku. Jeśli płatnik nie wypłaci zasiłku w tym terminie, ma obowiązek wypłacić odsetki za opóźnienie.  —oprac. pracownicy Centrali ZUS

Na szczególnych zasadach

Gdy ZUS rozpocznie wypłatę zasiłku przed 1 stycznia, kontynuuje ją za nieprzerwany okres niezdolności do pracy w nowym roku kalendarzowym. Jest tak nawet, gdy od 1 stycznia to płatnik składek zobowiązany jest do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. Jeśli jednak po 1 stycznia nastąpi zmiana rodzaju pobieranego zasiłku, to wypłaca go już płatnik składek.

ZUS może ponadto wypłacić zasiłek macierzyński za cały okres, jeśli umowa o pracę została przedłużona z pracownicą do dnia porodu (na podstawie art. 177 § 3 kodeksu pracy), a płatnik składek byłby zobowiązany do wypłaty tego zasiłku tylko za 1 dzień.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA