fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Ulga na PFRON także przy przesunięciu terminu zapłaty faktury

123RF
Jeśli ostatni dzień na uregulowanie faktury przypada na sobotę, kupujący produkty lub usługi od pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, może ją uregulować w poniedziałek. To skutek zmiany w kodeksie cywilnym.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) są niższe, gdy przedsiębiorca zakupuje produkty lub usługi – z wyłączeniem handlu – wytworzone lub świadczone przez pracodawcę zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Taka obniżka jest możliwa, jeśli kontrahent (sprzedający) zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub

2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

– w wysokości co najmniej 30 proc.

Tak stanowi art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2046; dalej: ustawa o rehabilitacji).

Jednym z warunków obniżenia wpłaty na PFRON jest jednak uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze.

Zarówno pracodawcy wystawiający ulgi, jak i płatnicy na PFRON, od wielu lat mieli problem, gdy ostatni dzień terminu zapłaty za fakturę przypadał w sobotę. Nie było pewności, czy sprzedający musi wystawić ulgę we wpłacie na PFRON podmiotowi, który nie uregulował płatności w sobotę, ale dopiero w poniedziałek. Pracodawcy nie wiedzieli, czy w tej materii stosować przepisy ordynacji podatkowej, czy kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 66 ustawy o rehabilitacji w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się zaś przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego oraz kodeksu pracy.

W tej materii zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Nie określały one jednak, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada w sobotę, to można ją zrealizować w poniedziałek.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 115 kodeksu cywilnego, który obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU 2016, poz. 2255), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Oznacza to, że jeśli termin płatności za usługę został określony np. na 28 stycznia 2017 r. (sobota), a nabywca dokonał zapłaty 30 stycznia (poniedziałek), sprzedający ma obowiązek wystawić podmiotowi ulgę we wpłacie na PFRON.

—Anna Węgrzynowicz, rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA