fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

ZUS ZUA: przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

123rf
Przedsiębiorca, który chce przystąpić i podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, w odpowiednim czasie musi złożyć wniosek w tej sprawie. Nie może się też spóźniać z opłacaniem składek w pełnej wysokości.

Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje przy niej i podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym można być objętym od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia jego złożenia. Taki wniosek składa się przez zaznaczenie ubezpieczenia chorobowego na formularzu ZUS ZUA. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym może nastąpić od dnia wskazanego we wniosku, gdy następuje to równocześnie ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dokonywanym w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń (np. od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej).

Przykład

Pan Piotr rozpoczął od 1 lutego 2017 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Od tego dnia zgłosił się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zgłoszenie do tych ubezpieczeń złożył 7 lutego 2017 r., czyli w wymaganym terminie 7 dni. Dlatego pan Piotr jest objęty ubezpieczeniem chorobowym od 1 lutego 2017 r.

Przykład

Pani Anna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 marca 2017 r. i od tego dnia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Jednak zgłoszenie do ubezpieczeń złożyła dopiero 12 marca 2017 r. W zgłoszeniu wskazała, że chce być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 1 marca 2017 r. Ponieważ pani Anna przekroczyła 7-dniowy termin na zgłoszenie, może być objęta ubezpieczeniem chorobowym dopiero od 12 marca, czyli od dnia, w którym złożyła wniosek.

Wysokość składki

Stopa procentowa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru.

Podstawą wymiaru tej składki jest podstawa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, jest objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, np. od początku miesiąca, a do ubezpieczenia chorobowego przystępuje w jego trakcie, to nie zmniejsza podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Miesięczny limit

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe nie jest ograniczona w roku kalendarzowym (tak jak podstawa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Jednak podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2017 r. jest to kwota 10 657,5 zł).

Ustanie ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od:

- dnia podanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia wniosku,

- dnia, w którym dana osoba nie spełnia już warunków do objęcia tym ubezpieczeniem (np. zakończy działalność gospodarczą),

- pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składka wpłynie po terminie lub w niepełnej wysokości (w takiej wysokości można złożyć w ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie); jeśli za część miesiąca, za który została opłacona składka po terminie, przysługiwał zasiłek chorobowy, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następnego po dniu, do którego się należał.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA