fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Rosną dodatki do emerytur i rent od 1 marca 2018 r. oraz graniczne kwoty przychodu

123RF
Od 1 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przed 1 marca 2018 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2018 r.

Jeżeli ZUS wstrzymał danej osobie wypłatę świadczenia (np. gdy osiąga przychód ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub gdy kontynuuje zatrudnienie bez rozwiązania stosunku pracy), teraz zwaloryzuje jej świadczenie z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2018 r. przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 102,98 proc.

Od 1 marca 2018 r. kwota bazowa wynosi 3731,13 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek zgłoszony po 28 lutego 2018 r. lub zgłoszony przed 1 marca 2018 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po 28 lutego 2018 r.

Nowe kwoty świadczeń najniższych

Od 1 marca 2018 r. obowiązują również nowe kwoty najniższych emerytur i rent, dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie, maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń i dodatków wynoszą:

- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 1029,80 zł;

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 772,35 zł;

- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1235,76 zł;

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 926,82 zł;

- dodatek do emerytury lub renty za tajne nauczanie - 215,84 zł;

- dodatek  pielęgnacyjny – 215,84 zł;

- dodatek dla sierot zupełnych – 405,67 zł;

- dodatek kombatancki - 215,84 zł;

Rośnie też kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wypłacana na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z  2 września 1994 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373). Od 1 marca 2018 r. wynosi ona, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy:

za 1 miesiąc – 10,82 zł; za 2 miesiące – 21,53 zł; za 3 miesiące – 32,42 zł; za 4 miesiące – 43,13 zł; za 5 miesięcy – 53,97 zł; za 6 miesięcy – 64,70 zł; za 7 miesięcy – 75,55 zł; za 8 miesięcy – 86,35 zł; za 9 miesięcy – 97,15 zł; za 10 miesięcy – 107,92 zł; za 11 miesięcy – 118,64 zł; za 12 miesięcy – 129,54 zł; za 13 miesięcy – 140,30 zł; za 14 miesięcy – 151,09 zł; za 15 miesięcy – 161,86 zł; za 16 miesięcy – 172,64 zł; za 17 miesięcy – 183,50 zł; za 18 miesięcy – 194,25 zł; za 19 miesięcy – 205,07 zł; za 20 miesięcy – 215,84 zł.

Takie same wartości będą miały od 1 marca 2018 r. świadczenia pieniężne  przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wypłacane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z 31 maja 1996 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001).

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych wyniesie 865,03 zł.

ZUS podał również nowe kwoty świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132 i 138). Od 1 marca 2018 r.:

- miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 2130,68 zł;

- miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 1555,73 zł;

- miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 1799,26 zł.

Ile może dorobić emeryt lub rencista

Emeryci i renciści, którzy w 2017 r. pracowali zarobkowo, powinni do 28 lutego powiadomić ZUS o osiągniętych w danym roku przychodach. Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie przedstawiają oświadczenie o wysokości przychodu, a osoby zatrudnione - zaświadczenie pracodawcy.  Świadczeniobiorcy wybierają też  system rozliczenia z dodatkowych przychodów - miesięczny lub roczny, w zależności od tego, co jest dla nich bardziej korzystne.

Emerytura lub renta ulegają zmniejszeniu, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Natomiast zawieszenie świadczenia nastąpi, jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 marca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:

- 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. wynosi 3161,70 zł;

- 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. wynosi 5871,70 zł.

Uwaga, emeryci, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, wojskowych (jeśli niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową) oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach, bo ograniczenia ich nie dotyczą.

O ile ZUS może zmniejszyć świadczenia?

Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli  od 1 marca 2018 r.:

582,38 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

436,82 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

495,06 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Renta socjalna

Od 1 marca 2018 r. ta tzw. renta nieskładkowa wynosi 865,03 zł. Osoby ją otrzymujące także muszą pilnować zarobków. W ich przypadku rygory są surowsze niż dla rencistów "składkowych". Już po przekroczeniu 70 proc.  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do renty socjalnej jest zawieszane. Jeśli zatem od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. rencista socjalny  zarobi więcej niż  3161,70 zł, prawo do świadczenia zostanie zawieszone.

Świadczenie przedemerytalne

Od 1 marca 2018 r. wynosi 1 070,99 zł. Osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych mogą dorobić, ale też w określonych granicach. Oto one:

- dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 1067,90 zł miesięcznie;

- graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 2990,10 zł miesięcznie;

- roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 12 814,80 zł;

- roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 35 881,20 zł.

W wypadku przekroczenia dopuszczalnych kwot świadczenie przedemerytalne może zostać zmniejszone albo zawieszone. Osoba, która osiągnie przychód przekraczający 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 70 proc. tego wynagrodzenia, przepisy gwarantują od 1 marca  świadczenie w wysokości 535,50 zł.

Znamy już także kwoty przychodu stosowane przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych. Od 1 marca wynoszą:

- dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, wynosi 1067,90 zł miesięcznie.

- graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r.  wynosi 2990,10 zł miesięcznie;

- roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 12 814,80 zł;

- roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 35 881,20 zł.

ZUS podał także wysokość wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za IV kwartał 2017 r. Wskaźnik wynosi 100,85 proc.

***

W 2018 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) oraz innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA