fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Umowa o pracę nie zwolni ze składek z działalności gospodarczej

Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Pracownik, który prowadzi jednocześnie swoją firmę, jest zwolniony z obowiązku opłacania składek społecznych z biznesu pod warunkiem, że z zatrudnienia osiąga przychód w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie.

- Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem decyzję z ZUS, w której stwierdził, że jako prowadzący działalność podlegałem obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od września 2015 r. do grudnia 2016 r. Podał, że choć w tym czasie miałem inny tytuł ubezpieczeń (umowę o pracę), to nie osiągałem minimalnego wynagrodzenia. Czy decyzja ZUS jest słuszna? Czy warto się odwołać do sądu? – pyta czytelnik.

Decyzja ZUS jest prawidłowa. Wynika to z następujących okoliczności.

Po pierwsze, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) do zakresu działania ZUS należy m.in. realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Po drugie, pracownicy (z wyłączeniem prokuratorów) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku (art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy systemowej).

Po trzecie, ustawa systemowa w art. 9 reguluje tzw. zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych. Występują one w sytuacji, gdy jedna osoba świadczy pracę w oparciu o różne podstawy prawne, z którymi wiąże się obowiązek ubezpieczeń społecznych. Taki zbieg dotyczy tylko obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 6 grudnia 2016 r. (VIII U 3377/15): „Ustawodawca w art. 9 ww. ustawy podzielił tytuły do ubezpieczenia na dwie grupy: na te, które bezwzględnie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia i nie mogą być z niego zwolnione (np. stosunek pracy) i pozostałe tytuły, które mogą być zwolnione z tego obowiązku. Jeżeli zbiegają się ze sobą tytuły »bezwzględne«, obowiązek ubezpieczenia dotyczy każdego z nich, natomiast jeżeli zbieg dotyczy tytułu »bezwzględnego« z tytułem »ogólnym«, obowiązkiem ubezpieczenia jest tylko tytuł »bezwzględny«".

Po czwarte, ww. sąd zaakcentował, że wyjątek od tej zasady jest uregulowany w art. 9 ust. 1a ustawy systemowej. Wynika z niego, że m.in. pracownik, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2017 r. – 2000 zł), podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Ta zasada nie ma więc zastosowania do zbiegu umowy o pracę z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdy ubezpieczony osiąga z etatu kwotę niższą niż aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę.

Po piąte, konsekwencją nieuiszczania składek na ubezpieczenia społeczne w podanym stanie faktycznym była stosowna decyzja ZUS. Organ wydał ją w oparciu o ustalenia faktyczne m.in. co do przysługującego wynagrodzenia.

Taki kierunek działań ZUS jest zbieżny z zapatrywaniem orzecznictwa sądowego. Przykładowo, w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13 września 2016 r. (III AUa 1016/15) sąd ten podkreślił, że: „Ubezpieczony w okresach wskazanych w zaskarżonych decyzjach nie miał zagwarantowanego wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W związku z czym zaktualizował się obowiązek objęcia go ubezpieczeniem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust 1–1a, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 963 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA