fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Ile na ZUS, FGŚP i FP w 2017 r.

123RF
ZUS podał, ile w 2017 r. wynosi najniższa podstawa wymiaru składek, a także kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy dla niektórych grup ubezpieczonych.

Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które nie mają prawa do obniżonych składek, a także:

- twórcy i artyści,

- osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

- osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz

- osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2557,80 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Zgodnie bowiem z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1188) - prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 4 263 zł.

Za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne od tej grupy ubezpieczonych nie może być niższa od kwoty:

499,28 zł (19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,

204,62 zł (8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe,

62,67 zł (2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe.

Niska podstawa

Inne składki zapłacą  osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Dla tych osób podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r., czyli 2000 zł).

Za styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne tych osób może być niższa od kwoty:

117,12 zł (19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,

48,00 zł (8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe,

14,70 zł (2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe.

Wypadkowe: kto samodzielnie ustali procent

ZUS przypomniał także, że o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, Zakład powiadomi do  20 kwietnia danego roku tylko tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe. Natomiast pozostali płatnicy składek muszą samodzielnie ustalić stopę procentową składki na dany rok składkowy.

I tak:

- płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

- płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obejmuje składki należne za okres od 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Niektórzy płacą na Fundusze

Pracodawcy, do których stosuje się przepisy ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, powinni dodatkowo opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10 proc. podstawy wymiaru.

Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zgodnie z którym do czasu określenia wysokości składki przez ustawę budżetową stosuje się składkę w wysokości ustalonej na rok poprzedni. Natomiast po ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową, płatnicy składki dokonują korekty wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy opłacają składkę w wysokości 2,45 proc. podstawy wymiaru.

Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym w przypadku, gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 wynosi 127 890 zł.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA