fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zaświadczenie z urzędu - na odmowę wydania petentowi przysługuje zażalenie

Fotorzepa, Dominik Pisarek
Zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem określonego stanu prawnego lub faktów. Organ wydający zaświadczenie stwierdza, co jest mu wiadome, ale nie rozstrzyga żadnej sprawy.

Zgodnie z art. 217 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organ wydaje zaświadczenie na żądanie osoby, która się o nie ubiega. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

- urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź

- dana osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 k.p.a.).

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni. Wydaje się je w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie (art. 217 § 3-4 k.p.a.). W orzecznictwie podkreśla się, że zaświadczenie jest aktem wiedzy, a nie woli organu i nie ma charakteru prawotwórczego. Nie rozstrzyga ono żadnej sprawy, nie tworzy nowej sytuacji prawnej ani nie kształtuje bezpośrednio stosunku prawnego (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Admini...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA