fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Czy zięć - pracownik organu administracji publicznej - może angażować się w sprawę byłej teściowej

www.sxc.hu
- Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. Czy to oznacza, że nie może on uczestniczyć w załatwianiu sprawy, w której stroną jest matka jego byłej żony?

Pojęcia pokrewieństwa i powinowactwa zostały określone w art. 617 i art. 618 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro). Zgodnie z nimi krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej (np. rodzice i dzieci). Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej (np. rodzeństwo). Przy czym, zgodnie z wyrokiem WSA w Lublinie z 22 listopada 2012 r. (II SA/Lu 757/12) z brzmienia art. 617 § 1 kro wynika wprost: żeby uznać osoby za spokrewnione, konieczne jest posiadanie jednego wspólnego przodka - nie jest natomiast wymagane, by osoby spokrewnione pochodziły od tych samych rodziców – wystarczy, by miały jednego wspólnego rodzica. Konsekwencją tego jest przyjęcie, że „rodzeństwo" obejmuje nie tylko rodzeństwo naturalne, ale również przyrodnie.

Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo, co oznacza, że np. dziadek i wnuk są spokrewnieni w drugim stopniu linii prostej, a rodzeństwo w drugim stopniu linii bocznej. Wyłączeniu od udziału w postępowaniu podlega pracownik w sprawie, w której stroną jest jego krewny tj. dziadek, babcia, ojciec, matka, dziecko albo wnuk, (czyli krewni w pierwszy i drugim stopniu pokrewieństwa w linii wstępującej albo zstępującej), w linii bocznej zaś brat lub siostra.

Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa. Oznacza to, że teściowie są powinowatymi małżonka w pierwszym stopniu linii prostej. Jeśli więc stroną w postępowaniu administracyjnym jest teściowa urzędnika, nie może on brać udziału w tym postępowaniu. Podobnie będzie, gdy stroną postępowania będzie teść pracownika, albo ojciec lub matka teścia lub teściowej, zięć lub synowa pracownika a także rodzeństwo małżonka. Nie zmienia tego rozwód miedzy małżonkami. Powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa.

podstawa prawna: Art. 24 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 23 z zm.)

podstawa prawna: Art. 617 – 618 ustawa z 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 682)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA