fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Postępowanie o przeniesienie pozwolenia na budowę: agroturystyka nie tylko dla rolników

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Do postępowań z obszaru prawa budowlanego nie ma zastosowania ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Organ może natomiast badać, czy przeniesienie pozwolenia na budowę nie będzie prowadzić do obejścia prawa.

W 2013 r. prezydent Poznania udzielił Józefowi Z. (dane zmienione) pozwolenia na budowę budynku gospodarczo-garażowego z funkcją agroturystyczną. Był to drugi etap inwestycji, obejmującej rozbudowę stadniny koni.

W październiku 2016 r., a więc już po wprowadzeniu rygorystycznych przepisów w znowelizowanej ustawie z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, spółka z o.o. z Poznania złożyła wniosek o przeniesienie tego pozwolenia na swoją rzecz. Prezydent Poznania wydał odmowną decyzję, a wojewoda wielkopolski ją podtrzymał.

Uznano, że skoro w ustawie – Prawo budowlane nie ma szczegółowych regulacji dotyczących warunków prowadzenia inwestycji na terenach gospodarstw rolnych, należy stosować przepisy innych aktów. To znaczy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i znowelizowane w 2016 r. przepisy ustawy z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Spółka jest osobą prawną i nie można uznać, że prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne tak jak rolnik indywidualny. Nie zmienia tego fakt, że posiada grunty rolne w innej gminie, skoro są odległe o 20 km i nie tworzą jednego gospodarstwa z gruntem pod inwestycję.

Również przedmiot jej działalności nie ma związku z działalnością rolniczą. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania dla otoczenia jeziora Strzeszyńskiego i Północno-Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu obszar inwestycji należy do terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych lub hodowlanych. Dopuszcza się lokalizację obiektów służących prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub hodowlanego z usługami agroturystycznymi, w szczególności hodowli koni. Taką działalność może więc prowadzić tylko rolnik.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, do którego spółka zaskarżyła odmowę, nie zgodził się z taką argumentacją i uchylił obie decyzje. Zgodnie z art. 40 ust. 1 prawa budowlanego organ, który wydał pozwolenie na budowę, jest obowiązany do przeniesienia go na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Musi to się też odbywać za zgodą obu stron: tej, na rzecz której pozwolenie zostało wydane, oraz tej, na którą ma zostać przeniesione. W ocenie sądu wszystkie te warunki zostały tu spełnione. W postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej nie jest natomiast uprawniony do badania, czy podmiot, na który przenoszone jest pozwolenie na budowę, jest rolnikiem, prowadzi gospodarstwo rolne i ma kwalifikacje rolnicze. Do postępowań z obszaru prawa budowlanego nie mają bowiem zastosowania przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – stwierdził sąd. Organ może natomiast badać, czy inwestycja, której dotyczy przeniesienie pozwolenia na budowę, będzie mogła być w dalszym ciągu kwalifikowana jako budynek gospodarczo-garażowy z funkcją agroturystyczną, „wchodzący w skład gospodarstwa rolnego".

sygnatura akt: IV SA/Po 1056/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA