fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ugoda to też sposób na załatwienie sprawy

Ugoda
Ugoda
AdobeStock
Prowadzenie negocjacji ugodowych nie zwalnia organu od przestrzegania terminów załatwienia sprawy. Rozmowy w tym przedmiocie nie mogą trwać ponad czas przeznaczony na załatwienie sprawy w drodze decyzji administracyjnej.

Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, powinny dążyć do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania w należących do ich właściwości sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności skłaniających strony do zawarcia ugody w sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach lub niezbędnych do przeprowadzenia mediacji. Organy te powinny podejmować wszystkie uzasadnione na danym etapie postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody, a w szczególności udzielać wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.

Charakter sprawy

Jak przewiduje art. 114 k.p.a., w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, strony mogą zawrzeć ugodę, jeżeli charakter sprawy na to pozwala i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne (art. 118 ust. 2 u.g.n. – w postępowaniu wywłaszczeni...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA