fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: Wydanie towarów jest częścią usługi marketingowej

www.sxc.hu
Nieodpłatne wydanie towarów na rzecz grupy docelowej w ramach prowadzonej kampanii marketingowo- promocyjnej nie jest odrębną dostawą towarów i nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 listopada 2015 r. (III SA/Wa 4024/14).

Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu farmaceutycznego, lecz nie zajmuje się obrotem produktami leczniczymi. Prowadzi na rzecz koncernu i swojego kontrahenta działalność marketingowo-promocyjną, mającą na celu budowanie relacji z grupą docelową – głównie z lekarzami i innymi praktykami medycyny. Podczas spotkań spółka wręcza nieodpłatnie – oprócz profesjonalnych opracowań medycznych – ulotki, materiały marketingowe, takie jak kubki czy zegary z logo firmy, niekiedy urządza poczęstunki. Za prowadzenie tej działalności marketingowej wystawia kontrahentowi fakturę.

Zdaniem spółki nieodpłatne przekazywanie towarów nie powinno zostać odrębnie opodatkowane VAT, ponieważ opodatkowana jest prowadzona usługa promocyjna. Według spółki nieodpłatne wydanie towarów nie jest odrębną dostawą, ale częścią usługi marketingowej. Odmienne uregulowanie prowadziłoby – zdaniem spółki – do dwukrotnego opodatkowania tego samego przedmiotu.

Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że skoro spółka występuje do kontrahenta z roszczeniem o zwrot kosztów, to wydanie towarów jest odpłatne. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma usługami czy też z dwoma dostawami towarów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Sąd zarzucił błędną interpretację przepisów prawa – art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Według sądu rację ma spółka twierdząc, że nie dochodzi do wydania towaru na rzecz bezpośredniego konsumenta, tylko na rzecz osoby korzystającej z usługi marketingowej. Nie ma jasno skonkretyzowanej korzyści po stronie osoby otrzymującej upominek, więc brakuje bezpośredniego związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana. Trudno też w tej sprawie dopatrywać się jakiejkolwiek formy transakcji pomiędzy przedstawicielami grupy docelowej a spółką lub jej kontrahentem.

—Jan Jakub Matak, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Krzysztof Wilk, dyrektor w zespole VAT w warszawskim biurze Deloitte

Jedną z czynności, które obejmuje usługa marketingowa, jest dystrybucja materiałów o charakterze informacyjnym opatrzonych logo kontrahenta.

Omawiany wyrok dotyczy niejednoznacznej kwestii kompleksowości usług, czyli pytania, czy i kiedy podatnicy na potrzeby VAT powinni rozdzielać jedną transakcję na jej elementy składowe. Na tym tle zapadły wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wiele orzeczeń polskich sądów administracyjnych, jak również indywidualnych interpretacji podatkowych. Generalna teza, jaką można wysnuć, analizując to orzecznictwo, jest taka, że transakcja składająca się z ekonomicznie jednego świadczenia powinna być traktowana jednolicie i nie powinna być rozdzielana, gdy poszczególne elementy wchodzące w skład usługi są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno nierozerwane świadczenie gospodarcze, a ich rozdzielenie byłoby czynnością sztuczną.

Taka sytuacja miała miejsce w analizowanej sprawie, gdzie spółka marketingowa świadczyła na rzecz podmiotu niemieckiego usługę, w ramach której zobowiązała się do promowania na terenie Polski produktów leczniczych oferowanych przez ten niemiecki podmiot. Wynagrodzenie za usługę było ustalone jednolicie niezależnie od charakteru działań promocyjnych podejmowanych przez polską spółkę. W ramach takich działań marketingowych polska spółka wydawała również określonym osobom materiały promocyjne, takie jak ulotki, kubki czy zegary z logiem firmy. Przy czym osoby obdarowane nie były powiązane prawnie ani ze spółką marketingową, ani podmiotem dystrybuującym leki.

Organ podatkowy niejako automatycznie zastosował do tej sytuacji tezy wynikające z wyroków TSUE w sprawach Baxi i Loyalty Management (C-53/09 i C-55/09), z których wynika, że wydanie nagród na rzecz konsumentów (klientów sponsora) przez podmiot zarządzający programem lojalnościowym powinno być uznane za dostawę towarów niezależnie od tego, że podmiot ten świadczy na rzecz sponsora usługę, w zakresie której mieści się to wydawanie towarów, a ich wartość jest elementem wynagrodzenia zarządzającego programem. W konsekwencji organ nakazał opodatkować VAT wartość towarów wydawanych w Polsce przez spółkę marketingową.

W analizowanej sytuacji osoby, na których rzecz materiały promocyjne były wydawane, nie były połączone więzami prawnymi ani ze spółką marketingową, ani z dystrybutorem leków. Materiały przekazywane tym osobom miały natomiast charakter promocyjny i nie były nagrodą za działanie zgodne z zaleceniami mocodawcy, nie wynikały też z odrębnych regulaminów, umów czy innych dokumentów. Biorąc zatem pod uwagę kompleksowy charakter działań spółki marketingowej, gdzie wydanie towarów jest jedynie jednym z wielu elementów świadczenia, konkluzja sądu, że działanie to nie podlega odrębnemu opodatkowaniu od usługi marketingowej, zasługuje na aprobatę.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA