fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Dotacja na realizację projektu badawczo-rozwojowego a VAT

123RF
Dotacja na realizację projektu badawczo- rozwojowego, pochodząca ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nie stanowi podstawy opodatkowania VAT. Nie jest też wynagrodzeniem za świadczoną usługę.

Z wnioskiem o interpretację wystąpił lider konsorcjum utworzonego w celu uzyskania dofinansowania oraz realizacji projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji sprzętu telekomunikacyjnego, ale zajmuje się też badaniami naukowymi i praca rozwojowymi. Konsorcjum zawarło umowę na wykonanie projektu na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa dofinansowanego przez NCBR. Wypłata dofinansowania jest uzależniona od otrzymania przez centrum dotacji celowej z budżetu państwa. W przypadku niezrealizowania postanowień umowy, spółka będzie musiała zwrócić dofinansowanie. Jeśli wykonane z należytą starannością etapy badań naukowych oraz prac rozwojowych zakończą się uzyskaniem rezultatów negatywnych, taka sytuacja nie będzie kwalifikowana jako niewykonanie umowy i nie będzie zwrotu. Z uwagi na jedynie częściowe finansowanie zewnętrzne, w przyszłej umowie, przenoszącej nieodpłatnie na Skarb Państwa prawa do elementów autorskich oraz z wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, zostanie mu udzielona licencja. Tym samym prawo do produkcji i sprzedaży pozostanie przy spółce.

Firma zapytała czy nieodpłatne przekazanie elementów autorskich, jakie mogą powstać w trakcie realizacji projektu, podlega VAT i czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, nabywanych w ramach jego realizacji.

Fiskus potwierdził prawo spółki do odliczenia podatku naliczonego, ale odmówił jej racji jeśli chodzi o opodatkowanie przekazania elementów autorskich, jakie mogą powstać w trakcie realizacji projektu, na rzecz Skarbu Państwa. Urzędnicy podkreślili, że uzyskanie dotacji pozwala na zrealizowanie skonkretyzowanego świadczenia w postaci realizacji projektu, polegającego na opracowaniu radiostacji przewoźnej. Występuje więc dopłata mająca na celu sfinansowanie sprzedaży. W konsekwencji, nieodpłatne przeniesienie praw stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT.

Spółka w tej części zaskarżyła interpretację, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyznał jej rację. WSA przypomniał, że dla określenia, czy dane dotacje są czy nie są opodatkowane VAT, istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotacje, subwencje), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót jest zatem stwierdzenie, że dotacja ma na celu sfinansowanie konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Ale dotacje, których nie da się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Podstawę opodatkowania VAT zwiększa się tylko o jakie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) – nie zwiększa podstawy opodatkowania.

W spornej sprawie WSA nie dopatrzył się bezpośredniego związku dofinansowania z ceną świadczeń, jakie mogą być w przyszłości realizowane. W jego ocenie o bezpośrednim związaniu dotacji z ceną można mówić jedynie wtedy, gdyby cena, za jaką swoją usługę lub towar skarżąca sprzeda nabywcom, zależała od kwoty dotacji. Nie ma tu powiązania kwoty dofinansowania z ewentualnym, konkretnym wynikiem prac badawczych, które wskazywałoby, że dofinansowanie to stanowi dopłatę do ceny praw do procesów technologicznych, powstałych w toku prac badawczych, jako pokrycie części jej wartości lub rekompensatę z powodu obniżenia ceny.

WSA nie miał wątpliwości, że otrzymana dotacja nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, ani wynagrodzenia za usługę.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 27 listopada 2018 r.

Sygnatura akt: I SA/Gd 958/18

Magdalena Mikulka konsultant podatkowy w krakowskiej kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni

Główną tezą płynącą z analizowanego wyroku WSA w Gdańsku, w myśl której dotacja otrzymana ze środków NCBiR na realizację projektu badawczo-rozwojowego nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, ani nie jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę, uznać należy za słuszną. Jednocześnie można odnotować, że zajęte przez sąd stanowisko wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą sądów administracyjnych, np. nieprawomocne wyroki: WSA w Warszawie z 22 lutego 2018 r. (III SA/Wa 944/17) i z 22 marca 2018 r. (VIII SA/Wa 150/18) oraz WSA w Łodzi z 17 stycznia 2017 r. (I SA/Łd 936/16), jak również wyrok NSA z 27 września 2018 r. (I FSK 1875/16).

Sąd zasadnie przyjął, że dofinansowanie udzielone przez NCBiR nie stanowi dotacji, subwencji ani innej dopłaty o podobnym charakterze, mającej bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług. Przez „bezpośredniość" należy bowiem rozumieć – jak słusznie podnoszone jest w orzecznictwie – możliwość zidentyfikowania ekonomicznej i wyraźnej zależności pomiędzy dotacją a ostateczną wartością (ceną) towaru lub usługi. Dotacja otrzymana z NCBiR, przeznaczana na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczo-rozwojowego, ma tymczasem charakter typowo zakupowy i stanowi dofinansowanie „ogólne", niezwiązane z konkretną dostawą albo usługą. Komentowany wyrok wpisuje się w powyższą linię orzeczniczą, stanowiąc istotną wskazówkę postępowania dla podatników VAT korzystających z tego rodzaju dofinansowania.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA