fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zmiany zlecone przez nabywcę lokalu z odwrotnym obciążeniem

Adobe Stock
Spółka, która wykonuje roboty budowlane zamówione przez dewelopera występuje w charakterze wykonawcy. Jej usługi są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Organy podatkowe przyjmują, że wykonując usługi budowlane na zlecenie firmy deweloperskiej podatnik nie występuje w charakterze podwykonawcy. Podatnik wykonujący roboty budowlane na zlecenie dewelopera pozostaje wykonawcą (częściowym wykonawcą) usług budowlanych bez względu na to, czy inwestor (firma deweloperska) zleca mu całość prac budowlanych czy tylko ich część. Usługi te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z zastosowaniem właściwej stawki VAT.

Przekazanie prac innemu podmiotowi

W charakterze podwykonawcy wystąpią natomiast podmioty podpisujące umowy z wykonawcą (częściowym wykonawcą) i dopiero na tym etapie rozliczeń między kontrahentami znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia (zob. interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z 20 czerwca 2018 r., 0114-KDIP1-2.4012.263. 2018.1.RD; z 15 maja 2017 r., 0115-KDIT1-3.4012.50.2017. 1.MZ; z 18 kwietnia 2017 r., 0461-ITPP3.4512.94. 2017.1.AT; z 29 maja 2018 r., 0111-KDIB3-1.4012.238.2018.1.ICz i z 10 marca 2017 r., 0461-ITPP3.4512. 25. 2017.1.MD oraz interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 lutego 2017 r., 3063-ILPP1-2.4512.5. 2017.1.MR).

Przykład:

Deweloper (podatnik VAT czynny) zlecił wykonanie firmie A (podatnik VAT czynny) następujących robót budowlanych:

- roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych (43.21.10.2 PKWiU),

- roboty tynkarskie (43.31.10.0 PKWiU),

- roboty instalacyjne stolarki budowlanej (43.32.10.0 PKWiU).

Firma A podzleciła wykonanie robót tynkarskich firmie B (podatnik VAT czynny).

Do robót wykonanych przez firmę A na rzecz dewelopera powinny być zastosowane zasady ogólne rozliczania VAT, gdyż firma A nie działa w charakterze podwykonawcy. Z kolei do robót tynkarskich wykonanych przez firmę B powinien być zastosowany mechanizm odwróconego obciążenia, gdyż firma B jest podwykonawcą.

Zamówienie złożone przez klienta...

Z uwagi na specyfikę branży deweloperskiej w wielu przypadkach przyszli nabywcy poszczególnych lokali (klienci) są znani jeszcze przed zakończeniem inwestycji budowlanej. W zależności od uwarunkowań poszczególnych projektów klienci mają prawo do odrębnego zlecenia deweloperowi tzw. zmian lokatorskich. Zmiany lokatorskie polegają na wykonaniu w lokalu, jeszcze na etapie prowadzonej inwestycji, robót budowlanych lub budowlano-montażowych zgodnych z zamówieniem złożonym przez klienta. Zmiany lokatorskie zlecane przez klienta mają charakter robót budowlanych lub budowlano-montażowych, które zostały wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Zapłata wynagrodzenia z tytułu zmian lokatorskich jest przy tym niezależna od samego nabycia lokalu przez tego klienta. Oznacza to, że nawet jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny klient nie nabędzie ostatecznie własności lokalu, prace w ramach zmian lokatorskich zostaną i tak wykonane, a klient jest zobowiązany do zapłaty deweloperowi wynagrodzenia z tego tytułu. W zakresie, w jakim klient zaakceptuje projekt oraz kosztorys, deweloper zleca wykonawcy wykonanie na jego zlecenie prac dodatkowych i / lub zamiennych zgodnie z tym projektem.

Faktury dokumentujące wykonanie tych zmian lokatorskich są wystawiane w następujący sposób:

1. Wykonawca dokumentuje wykonane prace budowlane fakturą wystawianą na dewelopera.

2. Deweloper obciąża z tego tytułu klienta, również dokumentując to obciążenie fakturą VAT.

...powoduje zmianę ról

W sytuacji, gdy deweloper nabywa od wykonawcy usługi, o których mowa w poz. 2–48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, w celu dostosowania lokalu przez dewelopera do oczekiwań klienta, który poniesie ich koszt, to wykonawca tych robót działa względem dewelopera jako podwykonawca. W tej konkretnej sytuacji deweloper działa bowiem na rzecz klienta jako wykonawca usługi. Zamówione prace są wynikiem ustaleń pomiędzy deweloperem i klientem, a obciążenie wynagrodzeniem następuje przed sprzedażą lokalu w formie aktu notarialnego na podstawie odrębnej umowy. Celem prac jest dostosowanie lokalu przez dewelopera do oczekiwań klienta. Wykonawca tych robót powinien zatem wystawić na dewelopera fakturę w mechanizmie odwróconego obciążenia (zob. interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2018 r., 0114-KDIP1-2.4012.680.2017. 1.SM i z 26 lutego 2018 r., 0111-KDIB3-1.4012.824.2017.2.ICz).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h oraz poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA