fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kto rozliczy VAT od usług na rzecz zagranicznego podatnika

123RF
Świadczenie usług pośrednictwa w zakupie w Polsce linii produkcyjnej dla kontrahenta z Iranu będącego podatnikiem podlega opodatkowaniu w miejscu, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 5 września 2017 r. (0113-KDIPT1-2.4012.362.2017.2.JS).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce i prowadzącym działalność m.in. w zakresie pośrednictwa. Zamierza on pomagać irańskiemu kontrahentowi w zakupie na terytorium Polski elementów linii technologicznej do pakowania mleka. Usługa ta będzie realizowana w ten sposób, że zagraniczny kontrahent wskaże spółce asortyment oraz ilość towaru jaką chce nabyć, spółka natomiast nawiąże kontakt z dostawcą na terytorium Polski, przekaże mu wszelkie informacje dotyczące specyfikacji otrzymane od klienta, a także ustali z nim cenę. Po ustaleniu i zaakceptowaniu warunków transakcji, spółka złoży u niego zamówienie na rzecz kontrahenta. Dostawca wyśle ustalone towary bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Płatność będzie realizowana w ten sposób, że kontrahent irański przekaże na konto spółki środki pieniężne w wysokości ustalonej ceny zakupu, które spółka przekaże dostawcy, oraz prowizji od wartości zakupu, która będzie stanowiła wynagrodzenie spółki za usługę pośrednictwa. Polska spółka w żadnym momencie transakcji nie nabędzie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Faktura za dostarczone towary zostanie wystawiona bezpośrednio przez dostawcę (czynnego podatnika VAT) na rzecz odbiorcy irańskiego, który prowadzi w Iranie działalność gospodarczą. We wniosku o interpretację spółka wskazała dodatkowo, że irański kontrahent jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT oraz nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka zadała pytanie, czy planowana usługa pośrednictwa świadczona na rzecz usługobiorcy zagranicznego będzie opodatkowana na terytorium Polski, czy będzie podlegać opodatkowaniu w miejscu siedziby usługobiorcy, tj. w Iranie. Zdaniem spółki, miejscem świadczenia opisanych usług pośrednictwa będzie Iran i w związku z tym usługa ta nie będzie opodatkowana na terytorium Polski.

Organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe, wskazując, że usługa ta, z uwagi na fakt, iż będzie świadczona na rzecz zagranicznego kontrahenta będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT, będzie podlegała opodatkowaniu w miejscu, w którym usługobiorca ten posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. w Iranie. W związku z tym usługa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.

Komentarz eksperta

Piotr Kochanecki, starszy konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

Zgodnie z regulacjami ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT w Polsce podlega między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. W związku z tym, w celu ustalenia czy dana usługa będzie opodatkowana na terytorium Polski, konieczne jest ustalenie miejsca świadczenia tej usługi zgodnie z regulacjami VAT.

Miejsce świadczenia usług regulują w głównej mierze przepisy art. 28a–28o ustawy o VAT. Zgodnie z nimi, sposób ustalania miejsca świadczenia usług zależy m.in. od rodzaju usług oraz od tego czy usługi te są świadczone na rzecz podatników w rozumieniu art. 28a ustawy, czy też na rzecz podmiotów niebędących podatnikami według tego przepisu. Usługi pośrednictwa w zakupie, takie jak opisywane w analizowanej interpretacji, nie są objęte szczegółowymi regulacjami w zakresie miejsca ich świadczenia. W związku z tym, miejsce to powinno być ustalane na zasadach ogólnych określonych w art. 28b ustawy o VAT. Zasadą wynikającą z tych przepisów jest to, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jednym z wyjątków od tej zasady jest sytuacja określona w art. 28b ust. 2 ustawy VAT, tj. gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej. Wówczas miejscem świadczenia tych usług powinno być to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Z treści pytania przedstawionego przez wnioskodawcę nie wynika jednak, aby sytuacja taka miała miejsce w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego. Dlatego stanowisko organu w tej sprawie należy uznać za słuszne. Skoro bowiem usługa pośrednictwa w zakupie świadczona będzie przez spółkę na rzecz podatnika irańskiego, nieposiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, to właśnie Iran, a nie Polska będzie miejscem świadczenia tych usług dla celów VAT. W konsekwencji, usługa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium Polski.

Warto jednak wspomnieć, że pomimo braku opodatkowania VAT na terytorium Polski, może wystąpić konieczność wykazania takiej transakcji w polskiej deklaracji VAT. Zgodnie bowiem z objaśnieniami do deklaracji VAT-7, w pozycji 11 deklaracji wykazuje się m.in. usługi świadczone poza terytorium kraju, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1. Zgodnie natomiast ze wskazaną regulacją, prawo do odliczenia powstaje m.in. w przypadku świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Mając to na uwadze, nawet w przypadku, gdy usługi, które polski przedsiębiorca świadczy na rzecz podatników zagranicznych nie podlegają opodatkowaniu VAT na terytorium Polski, to powinnien on zadbać o ich właściwe udokumentowanie i wykazanie ich w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc, w którym zostały one wykonane. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której polski podatnik jest zainteresowany odliczeniem VAT naliczonego związanego ze świadczeniem tych usług. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA