VAT

Gdzie rozliczyć VAT od wynajmu rusztowań

Fotolia.com
USŁUGI | Wynajem rusztowań wraz z ich montażem ma związek z konkretną nieruchomością i powinien być opodatkowany w miejscu położenia obiektu. Nie wszystkie organy podzielają jednak ten pogląd.

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług wynajmu rusztowań wraz z ich montażem i demontażem. Obecnie usługa taka będzie świadczona dla firmy niemieckiej, która prowadzi budowę w Polsce. Czy usługa ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce? – pyta czytelnik.

Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario – nie podlega opodatkowaniu w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium naszego kraju. O tym, czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. art. 28a–28o ustawy o VAT oraz § 3–4 rozporządzenia ministra finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (DzU z 2013 r. poz. 1656 ze zm.).

Według szczególnych zasad

Przepisy te przewidują szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, tj. – jak wynika z art. 31a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 77/1 z 23 marca 2011 r. ze zm.) – usług, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością, co ma miejsce:

a) gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług;

b) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest – na podstawie art. 28e ustawy o VAT – miejsce położenia nieruchomości (tj. nieruchomości, której te usługi dotyczą).

Nie ma jednolitego stanowiska fiskusa

Pojawia się w związku z tym pytanie czy usługi wynajmu rusztowań obejmujące ich montaż i demontaż są usługami związanymi z nieruchomościami. Część organów podatkowych uważa, że tak. Jako przykłady można wskazać interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 sierpnia 2010 r. (ILPP2/443-719/10-6/JKa) czy interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2016 r. (IPTPP2/4512-641/15-5/PRP). Jak czytamy w pierwszym z tych pism, „(...) usługi polegające na najmie rusztowań wraz z ich montażem/demontażem, będące przedmiotem pytania zainteresowanego, należy zakwalifikować jako związane z nieruchomością, gdzie miejscem ich podatkowania jest miejsce położenia nieruchomości, stosownie do powołanego art. 28e ustawy".

Dominujące w wyjaśnieniach organów podatkowych wydaje się jednak być stanowisko przeciwne. Zajęły je m.in.: Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 14 maja 2013 r. (IPPP3/443-92/13-5/KC), Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 5 września 2013 r. (ILPP4/443-262/13-4/ISN) oraz Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 23 września 2016 r. (ITPP2/4512-374/16/AJ). W drugim z tych pism czytamy: „(...) usługa wykonywana przez zainteresowanego na rzecz firmy fińskiej, tj. montaż, demontaż i dzierżawa rusztowań polega na udostępnieniu tego sprzętu wykorzystywanego na terenie elektrowni czasowo i w sposób łatwy do usunięcia po zakończeniu usługi. Zatem montaż rusztowań nie ma charakteru stałego, pozwala je przenieść czy zdemontować bez wpływu na nieruchomość. Tym samym przedmiotowa usługa nie kwalifikuje się jako usługa związana z nieruchomością lecz jest usługą, dla której miejsce opodatkowania należy określić na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy".

Wszystko zależy od okoliczności

Według mnie, co do zasady, prawidłowe jest pierwsze z zaprezentowanych stanowisk, tj. usługi wynajmu rusztowań najczęściej są usługami związanymi z nieruchomościami. Najczęściej bowiem są to usługi ukierunkowane na konkretną nieruchomość (co jest właśnie cechą usług związanych z nieruchomościami), a jednocześnie bez znaczenia jest okoliczność, że montaż rusztowań nie ma charakteru stałego (skoro za usługi związane z nieruchomościami uznaje się, przykładowo, usługi ochrony nieruchomości – zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 31 grudnia 2010 r., IBPP3/443-753/10/PK).

Uważam jednak, że zdarzają się sytuacje, gdy miejsce świadczenia usług wynajmu rusztowań należy jednak ustalać na zasadach ogólnych. Dotyczy to usług wynajmu rusztowań bez ich montażu i demontażu, jak również usług wynajmu rusztowań, które nie dotyczą jednej, konkretnej nieruchomości (np. usług wynajmu rusztowań, które są przenoszone między różnymi nieruchomościami).

Przedsiębiorca musi sam zdecydować

Z treści pytania nie wynika jednak, aby chodziło o taką sytuację. Uważam zatem, że miejsce świadczenia przez spółkę z o.o. usług wynajmu rusztowań (wraz z ich montażem i demontażem) znajduje się w przedstawionej sytuacji – na podstawie art. 28e ustawy o VAT – na terytorium Polski. W konsekwencji – jeżeli niemiecki nabywca tych usług nie jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT – ich świadczenie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce i powinno zostać udokumentowane fakturą z VAT obliczonym według stawki 23 proc. (nie ma bowiem w takim przypadku zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT).

Gdyby jednak przyjąć stanowisko przeciwne (dominujące – jak zostało wskazane – w wyjaśnieniach organów podatkowych), miejsce świadczenia przez spółkę przedmiotowych usług wynajmu rusztowań (wraz z ich montażem i demontażem) znajdowałoby się – na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT – poza terytorium Polski (zakładając, że niemiecki nabywca tych usług nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski). Wówczas świadczenie tej usługi nie podlegałoby opodatkowaniu VAT w Polsce i powinno być udokumentowane fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku, ale z wyrazami „odwrotne obciążenie" i numerami VAT UE spółki z o.o. oraz niemieckiego nabywcy usług (zob. art. 106e ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 106a pkt 2 lit. a ustawy o VAT oraz art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT).

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL