fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

E-faktura także dla drobnych zamówień publicznych

123RF
Od 1 sierpnia 2019 r. zamawiający ma obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych także wtedy, gdy dokumentują one wykonanie dostaw towarów lub usług na podstawie zamówień publicznych o wartości niższej niż 30 000 euro.

18 kwietnia br. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o elektronicznym fakturowaniu). Zostały w niej ustalone nowe nieznane dotychczas mechanizmy w zakresie przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Chociaż w ustawie o VAT instytucja faktur elektronicznych jest znana podatnikom od lat, to wprowadzone rozwiązania przewidują zarówno szczególną formułę elektronicznego fakturowania, jak i ustalają odrębne reguły związane z ich stosowaniem. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj aspekt obszarów stosowania elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, a także odrębności proceduralne, tj. brak konieczności akceptacji odbiorcy takiej faktury dla jej zastosowania przez wystawcę oraz szczególne, przewidziane dla faktury ustrukturyzowanej elementy jej treści.

Czytaj także:

Obszary stosowania

Stosowanie faktury ustrukturyzowanej znajduje zastosowanie w obszarze zamówień publicznych, a więc dla celów dokumentowania czynności dokonywanych przez wykonawcę na rzecz zamawiającego w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych, a także ustawy o umowie koncesji oraz podmiotu publicznego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publicznoprawnym. Konsekwencję wprowadzenia opisywanego rozwiązania jest konieczność zapewnienia informatycznej infrastruktury pozwalającej na dokumentowanie w ten sposób czynności pomiędzy tymi stronami (Platforma Elektronicznego Fakturowania – PEF), a także wymóg posiadania przez zamawiającego konta na PEF. Ponieważ, stosownie do regulacji ustawy o elektronicznym fakturowaniu, zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, to wprowadzono obowiązek posiadania przez zamawiającego konta na PEF przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Dla możliwości zastosowania „tradycyjnej" faktury elektronicznej wystawianej zgodnie z przepisami ustawy o VAT (np. w pliku pdf), konieczne jest uzyskanie zgody (akceptacji) odbiorcy faktury. Akceptacja ta nie jest jednak wymagana w odniesieniu do stosowania przez wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy o fakturowaniu elektronicznym. Odbiorca ustrukturyzowanej faktury, a więc zamawiający ma obowiązek odbioru od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, oczywiście w obszarach, w odniesieniu do których zastosowanie znajduje ustawa o elektronicznym fakturowaniu. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o elektronicznym fakturowaniu, przepisów tej ustawy nie stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, postępowań o zawarcie umowy koncesji oraz postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i umów zawartych w wyniku takich postępowań, czyli przed 18 kwietnia 2019 r.

Dla kogo prawo, a dla kogo obowiązek

O ile ustawa o elektronicznym fakturowaniu wprowadza jednoznaczny obowiązek odbioru przez zamawiającego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej od wykonawcy, o tyle wykonawca dysponuje swobodą wyboru w zakresie formy przekazywania zamawiającemu faktur dokumentujących czynności wykonane na rzecz zamawiającego, co wynika z art. 4 ust. 2 ustawy o elektronicznym fakturowaniu. To po stronie wykonawcy pozostaje więc decyzja, czy faktura na rzecz zamawiającego zostanie wysłana w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, czy w innej możliwej formie (np. w postaci dokumentu pisemnego).

Przykład

Wykonawca, który zrealizował zamówienie publiczne na rzecz zamawiającego (gminy), udokumentował wykonane usługi stanowiące przedmiot zamówienia publicznego fakturą wystawioną w postaci dokumentu pisemnego (faktura papierowa). Zamówienie to zostało wykonane na podstawie postępowania wszczętego w maju 2019 r. Czy gmina może przyjąć od wykonawcy taką fakturę?

Tak. Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy o fakturowaniu elektronicznym wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Brak jest zatem podstaw do kwestionowania przez zamawiającego tak wystawionej i przekazanej mu przez wykonawcę faktury. Ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek odbioru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej od wykonawcy, natomiast wykonawcy dał prawo wyboru formy wystawiania i przekazywania zamawiającemu faktury dokumentującej wykonanie zamówienia publicznego.

Dodatkowe elementy treści

Katalog wymaganych elementów treści faktur został ustalony w treści art. 106e ustawy o VAT i odnosi się do faktur zarówno w postaci tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej. Elektroniczna faktura ustrukturyzowana powinna jednak zawierać także dodatkowe elementy, które zostały wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu. Chodzi o:

1. informacje dotyczące odbiorcy płatności,

2. wskazanie umowy zamówienia publicznego.

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w art. 6 ust. 2 wskazuje również na możliwość zamieszczenia w treści faktury ustrukturyzowanej także innych danych, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych.

Teraz niższa kwota

Od 1 sierpnia 2019 r. zakres stosowania ustawy o elektronicznym fakturowaniu jest rozszerzony, co wynika z art. 12 ust. 1 tej ustawy. Od 1 sierpnia 2019 r. regulacje ustawy o elektronicznym fakturowaniu znajdują zastosowanie w odniesieniu do zamówień publicznych wskazanych w treści art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych, a zatem zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Oznacza to zatem, że obecnie zamawiający ma obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych także wtedy, gdy dokumentują one wykonanie dostaw towarów lub usług na podstawie zamówień publicznych o wartości niższej niż 30 000 euro. Nadto regulacje ustawy o elektronicznym fakturowaniu od tej daty stosowane są :

- w odniesieniu do umowy koncesji wskazanej w art. 3 ust. 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i  inne usługi (tzn. umowy, w której zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem), oraz

- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 2 pkt 32, art. 106e oraz art. 106n ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

podstawa prawna: art. 4, art. 5, art. 6 ust. 1 i 2, art. 12 oraz art. 14 ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2018 r. poz. 2191)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA