fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Usługa kontroli stanu technicznego pojazdu - kiedy nie musi być rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej

123RF
Usługa kontroli stanu technicznego pojazdu nie musi być rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej, jeśli podatnik nie przekroczył 20 000 zł obrotu, a sprzedaż następuje na rzecz osób nieprowadzących dzielności gospodarczej.

- Podatnik od listopada 2018 r. prowadzi działalność nierejestrową, jako dodatkowe zajęcie po pracy, polegającą na wstępnym sprawdzaniu samochodów dla osób fizycznych potencjalnie zainteresowanych zakupem samochodu (sprawdzanie grubości lakieru, korozji, wizualna ocena: stanu silnika, zużycia wnętrza samochodu, wytarcia tapicerki, stanu ogumienia itp.). Sprawdzanie nie odbywa się w żadnym warsztacie, ani na stacji diagnostycznej. Podatnik nie wystawia pisemnej opinii, która mogłaby zostać użyta w sądzie albo w innych instytucjach. Nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług w zakresie doradztwa. Informacje dotyczące samochodu w żaden sposób nie stanowią o dopuszczeniu pojazdu do ruchu, nie mają charakteru ekspertyz technicznych. Usługa polega wyłącznie na sprawdzeniu stanu samochodu bez jakiegokolwiek doradzania co do jego kupna i nie odbywa się to w formie udzielania porad. Płatność za usługi podatnik otrzymuje zazwyczaj przelewem. Nie wszyscy klienci w przelewie czytelnie zaznaczają rodzaj wykonanej usługi, na co podatnik nie ma wpływu. Zdarzają się także wpłaty gotówkowe. Podatnik nie dokonuje i nie zamierza dokonywać dostaw towarów. Obrót zrealizowany w 2018 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania tych czynności kwoty 20 000 zł.

W 2019 r. podatnik nie przekracza i nie zamierza przekroczyć w roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Czy w związku z tym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? – pyta czytelnik.

Do 31 grudnia 2021 r. niektóre grupy podatników i niektóre czynności zostały zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie przepisu przejściowego zawartego w art. 10 ust. 2 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, zachowują bowiem moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, jednak nie dłużej niż do końca 2021 r. Zasady tych zwolnień nadal są zatem określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie).

Zwolnienie podmiotowe

Z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r. zwolnieni są podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia)

Uwaga!

W przypadku podatników korzystających ze opisanego zwolnienia, traci ono moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł (zob. § 5 ust. 1 rozporządzenia).

Zwolnienie przedmiotowe

Z kolei, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie te stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (zob. §  2 ust. 2 rozporządzenia).

W poz. 37 załącznika do rozporządzenia, jako czynność korzystającą ze zwolnienia, wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

- zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem;

- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła oraz

- przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia, chyba że zachodzą przesłanki z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Niespełnienie jednego z tych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wyłączenia

Rozporządzenie zawiera w  § 4 katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia przedmiotowe, podmiotowe oraz podmiotowo-przedmiotowe. Oznacza to, że podatnik dokonujący czynności wymienionych w tym przepisie nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Oznacza to, że bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Konieczność ewidencji usług za pomocą kasy fiskalnej

Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, że usługi, które świadczy podatnik nie są objęte katalogiem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, nie są to w szczególności usługi wymienione w lit. c–e tego przepisu. Jednocześnie z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik nie dokonuje i nie zamierza dokonywać dostaw towarów, pominięty został zatem katalog towarów, których dostawa wyłączą możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Zatem należy uznać, że przepisy § 4 rozporządzenia nie wyłączają możliwości skorzystania przez podatnika ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Odnosząc się do możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, należy stwierdzić, że podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług (innych niż wymienione w § 4 rozporządzenia) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych na podstawie zapisu § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, w sytuacji gdy otrzymuje w całości zapłatę za świadczenie usług, o których mowa w opisie sprawy za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przelewem na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. Natomiast w przypadku otrzymywania zapłaty za świadczone usługi gotówką, należy zauważyć, że takie czynności nie mogą korzystać z tego zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Z tego względu, okoliczność, że za niektóre swe usługi Podatnik zapłatę otrzymuje gotówką wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Dlatego, w analizowanej sprawie podatnik może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Przemawia za tym okoliczność, że obrót zrealizowany w 2018 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania tych czynności kwoty 20 000 zł; w roku 2019 podatnik nie przekracza i nie zamierza przekroczyć w roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Podatnik może zatem dla wykonywanych przez siebie usług korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej do czasu przekroczenia obrotu całej sprzedaży zrealizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Zaprezentowane stanowisko podzielił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 31 maja 2019 r. (0113- KDIPT1-3.4012.152.2019. 3.JM).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (DzU z 2019 r., poz. 675)

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 2018 r., poz. 2519)

podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 2018 r., poz. 2519)

podstawa prawna: ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (DzU z 2019 r., poz. 675)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA