fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Czy piłkarz może zostać uznany za podatnika VAT

123RF
Klub piłkarski ma prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług sportowych i marketingowych nabywanych od zawodnika prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą.

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2019 r. (0114-KDIP1-1.4012. 249.2019.1.KOM).

Czytaj także:

Wnioskodawca jest klubem piłkarskim, czynnym podatnikiem VAT w Polsce. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, klub planuje zawierać z zawodnikami piłki nożnej umowy o świadczenie usług, polegających na profesjonalnym uprawianiu sportu oraz usług reklamowych i marketingowych, uwzględniających prawo do wykorzystania wizerunku zawodnika do celów promocyjnych i reklamowych. Sportowcy, świadcząc swoje usługi, będą występować jako przedsiębiorcy wykonujący na własny rachunek indywidualną działalność gospodarczą, prowadzoną na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z postanowieniami kontraktów zawieranych z zawodnikami, jak również regulaminów, każdy z piłkarzy ma ponosić ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. To zawodnik będzie bowiem odpowiedzialny wobec klubu oraz osób trzecich za rezultat prowadzonej działalności, jak również za szkody wyrządzone przy wykonywaniu postanowień kontraktu lub w wyniku jego wykonywania. W świetle zawartych umów, klub nie będzie odpowiedzialny za rezultat działań i zaniechań piłkarzy względem osób trzecich. Dodatkowo, wnioskodawca szczegółowo opisał wzajemne relacje pomiędzy klubem a zawodnikiem w związku ze świadczeniem usług przez zawodnika. Jednocześnie postanowienia kontraktów wskazują, że podstawowym założeniem współpracy pomiędzy klubem a zawodnikami-przedsiębiorcami, opartej na wiedzy, doświadczeniu oraz innych zasobach klubu, jest z jednej strony osiąganie jak najlepszych wyników przez klub, a z perspektywy zawodnika uczynienie z tytułu świadczonych usług źródła zarobkowania.

Zawodnicy będą wystawiać na rzecz klubu faktury, naliczając na nich VAT.

Klub zwrócił się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o potwierdzenie, że charakter działalności zawodników pozwala uznać, że usługi sportowe oraz marketingowe nabywane są od przedsiębiorców wykonujących samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 3 ustawy o VAT, a co za tym idzie – klubowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych usług.

Organ podatkowy uznał stanowisko klubu za prawidłowe i potwierdził, że w świetle przedstawionej we wniosku treści postanowień umowy pomiędzy klubem i każdym z zawodników, jak również regulaminów stanowiących załączniki do kontraktu, klubowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

komentarz eksperta

Tomasz Dziadura, starszy menedżer w Dziale Podatków Pośrednich EY

W sprawie będącej przedmiotem wniosku o interpretację, dla rozstrzygnięcia kluczowe było określenie, czy działania zawodników wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, analiza sprowadzała się do oceny charakteru usług sportowych i marketingowych w kontekście spełnienia przesłanek działalności gospodarczej, w tym negatywnych, z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, a więc rozpatrzenia czy w ramach zaistniałego pomiędzy klubem a zawodnikami stosunku prawnego określone zostały warunki wykonywania tych czynności, ich wynagrodzenia oraz odpowiedzialności klubu wobec osób trzecich. Brak spełnienia chociaż jednej z przesłanek oznacza „samodzielność" działalności zawodnika, a w konsekwencji odliczenie VAT przez klub.

Analizując całokształt przedstawionych okoliczności można uznać, że organ podatkowy nie miał wątpliwości, że planowane zasady świadczenia usług spełnią warunki określone w ustawie o VAT dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym potwierdzają, że klub nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za działania i zaniechania zawodników.

Omawiana interpretacja wpisuje się w kształtującą się linię orzeczniczą polskich organów podatkowych i sądów administracyjnych dotyczącą opodatkowania sportowców w zakresie podatku od towarów i usług. Patrząc nieco szerzej na zagadnienie opodatkowania zawodników na gruncie VAT, można zauważyć, że jest to kolejna interpretacja, która potwierdza prawo klubu do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez jego zawodników. I co szczególnie istotne, takie samo zdanie miał NSA w jednym z wyroków wydanych również dla klubu piłkarskiego (wyrok z 25 października 2017 r., I FSK 80/16). Patrząc jeszcze szerzej, warto pamiętać, że znana jest praktyka organów podatkowych potwierdzająca status zawodników jako przedsiębiorców na gruncie PIT (np. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 lipca 2019 r., 0114-KDIP3-1.4011.301.2019.1.MJ), jak również praktyka ZUS potwierdzająca analogiczne podejście w odniesieniu do przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Należy jednak pamiętać, że każde z ww. rozstrzygnięć zostało wydane w indywidualnych stanach faktycznych i uznanie, że zawodnicy mogą mieć zawsze status podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na gruncie VAT, PIT czy ubezpieczeń społecznych, byłoby pewnym nadużyciem. Dlatego istotna jest każdorazowa, precyzyjna ocena wzajemnych relacji zawodnika i klubu. Przy odpowiednim ułożeniu takich relacji, status zawodnika jako przedsiębiorcy jest aprobowany przez organy podatkowe i sądy.

Współautorem materiału jest Jędrzej Golatowski - konsultant w Dziale Podatków Pośrednich EY

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA