fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Bilety wstępu do parku linowego ze stawką 8 proc. VAT

Fotolia
Spółka prowadząca park rozrywki dla dzieci i młodzieży, świadczy usługi związane z rozrywką i rekreacją i do opłat za wstęp powinna zastosować obniżoną stawkę podatku.

- Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność rekreacyjną. Spółka zamierza otworzyć park linowy (dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat) w ramach parku rozrywki. Przedmiotem sprzedaży będą bilety wstępu na do obiekt. Dzieci i młodzież w ramach opłaty będą mogły zatem korzystać z urządzeń i atrakcji znajdujących się w parku rozrywki zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem na podstawie wykupionego biletu. Spółka będzie pobierać opłatę od osoby w zamian za prawo wstępu. Ewentualne usługi gastronomiczne nie będą uwzględnione w cenie biletu i będą rozliczane osobno. Jaką stawką VAT spółka powinna opodatkować sprzedaż biletów wstępu do parku rozrywki – parku linowego? – pyta czytelnik.

Podstawowa stawka VAT wynosi 23 proc. (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Dla niektórych czynności ustawodawca przewiduje jednak stawki obniżone bądź zwolnienie od podatku. W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki bądź zwolnienia, należy je opodatkować według 23-proc. stawki VAT.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt. 2 i poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stawkę VAT w wysokości 8 proc. stosuje się na „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu" – bez względu na symbol PKWiU. Pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT jest uzupełnieniem regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 >patrz ramka tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej 8-proc. stawki VAT dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu m.in. do parków rozrywki objęte są zatem stawką podatku w wysokości 8 proc. na podstawie poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Natomiast pod poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu.

Jak rozumieć pojęcia z ustawy

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia "rekreacja", należy się zatem odwołać do znaczenia słownikowego. „Rekreacja" oznacza zatem:

- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu (http://sjp.pwn.pl),

- ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu (http://www.wsjp.pl).

Na potrzeby stosowania poz. 183 i 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT można zatem uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

W poz. 183 i 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT ustawodawca objął obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc. pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Nie określił jednak ani form, ani kategorii pojęcia „wstęp", do których ma zastosowanie obniżona 8-proc. stawka VAT. I znowu trzeba odwołać się do słownika języka polskiego.

I tak, „karta wstępu" oznacza bilet lub zaproszenie upoważniające do wejścia gdzieś (http://sjp.pwn.pl). Natomiast „wstęp" oznacza m.in. możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś" (http://sjp.pwn.pl).

Pod pojęciem "wstęp" w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy więc rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy karnet upoważniający do kilku wejść.

Także aktywne korzystanie

Wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do parku rozrywki wiąże się możliwość korzystania z określonych urządzeń. Zatem „wstęp" do tego typu obiektów obejmuje również aktywne korzystanie ze znajdujących się tam urządzeń typowych w takich miejscach, a nie tylko bierne przyglądanie się spektaklom czy pokazom.

Charakter usługi wstępu do parku linowego, którą spółka zamierza świadczyć, wskazuje, że usługę tę można sklasyfikować jako „usługi związane z rozrywką i rekreacją". Usługa udostępniania atrakcji znajdujących się w parku rozrywki, za skorzystanie z których jest pobierana opłata, jest tożsama z „opłatą w zakresie wstępu". Ponoszona opłata za korzystanie z danych atrakcji powoduje, że usługobiorca nabywa „prawo wstępu" i w zamian za wskazaną opłatę ma prawo do skorzystania z określonych atrakcji. Usługa wstępu do parku rozrywki dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat obejmuje możliwość korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się w parku rozrywki zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem na podstawie wykupionego biletu. Usługobiorca ma tym samym prawo do korzystania z określonych atrakcji, które są związane z normalnym typowym użytkowaniem tego obiektu.

Jedzenie i instruktor bez preferencji

Sprzedaż biletów wstępu do parku linowego, za którą pobierana będzie opłata, będzie opodatkowana 8-proc. stawką podatku (na podstawie o art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i w zw. z poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) jako „Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne" – bez względu na symbol PKWiU.

Uwaga! Z obniżonej 8-proc. stawki VAT nie będą natomiast korzystać te usługi świadczone przez park rozrywki – park linowy, które nie są związane z normalnym typowym jego użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie parku, zakup napojów, zabawek, czy też usługi instruktora. Nie są one objęte stawką obniżoną.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 lica 2016 r., ILPP3/4512-1-127/16-2/TK).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Preferencja dla usług związanych z rekreacją

poz. 179 – usługi związane z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;

poz. 182 – usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:

- na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,

- do obiektów kulturalnych

– bez względu na symbol PKWiU;

poz. 183 – usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;

poz. 184 – usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;

poz. 185 – wstęp na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA