fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech a zwolnienie podmiotowe VAT

Adobe Stock
Wartości usług budowlanych wykonanych w Niemczech nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu limitu sprzedaży uprawiającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

- Przedsiębiorca świadczy roboty budowlane. W podatku VAT od kilku lat korzysta ze zwolnienia podmiotowego. W II kwartale 2019 r. wykonał kilka usług budowlanych na rzecz firm niemieckich na nieruchomościach położonych w Niemczech. Na udokumentowanie tych usług wstawił polskie faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie" wskazując w ich treści, że podatek VAT rozlicza nabywca. Czy wartość usług budowlanych wykonanych na rzecz firm niemieckich na nieruchomościach w Niemczech Przedsiębiorca powinien uwzględnić ustalając wielkość sprzedaży uprawniającą do korzystania ze zwolnienia podmiotowego? – pyta czytelnik.

Sprzedaż dokonana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł jest zwolniona od podatku VAT, a do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Zatem ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać podatnicy, u których, co do zasady, wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Sprzedaż, to zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem nie stanowią sprzedaży, m.in. odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenia usług poza terytorium kraju (a więc dostawy towarów i świadczenia usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza Polską).

Należy podkreślić, że przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego należy, co do zasady, brać pod uwagę wyłącznie wartość opodatkowanej sprzedaży towarów i usług na terytorium kraju. W konsekwencji nie uwzględnia się w niej m.in. wartości dostaw towarów i świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium Polski.

W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce ich opodatkowania.

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT).

W przypadku usług budowlanych wykonanych na nieruchomościach położonych w Niemczech, zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce położenia nieruchomości. Tym samym usługi takie nie podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz nie stanowią sprzedaży w kraju, która jest uwzględniania przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowo, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Podsumowując, świadczenie usług budowalnych na nieruchomościach położonych w Niemczech nie ma wpływu na zwolnienie podmiotowe w podatku VAT w Polsce.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2019 r., 0111-KDIB3-3.4012.32.2019. 1.PJ).

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT przekroczy kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (tj. 200 000 zł), zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 113 ust. 5 ustawy o VAT).

Uwaga!

Zwolnień, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów i usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna:ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

Sposób ustalenia przychodu

Artykuł 113 ust. 2 ustawy o VAT enumeratywnie wymienia, czego nie należy wliczać do wartości sprzedaży. Jest to: :

1) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatna dostawa towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA