fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kiedy sprzedaż pojazdu uprawnia do korekty VAT

123RF
Jeżeli przy nabyciu pojazdu samochodowego podatnik miał prawo do odliczenia 50 proc. podatku od towarów i usług i w okresie korekty sprzedał auto, to może zwiększyć kwotę VAT przysługującą od odliczenia.

W odniesieniu do pojazdów samochodowych, w przypadku których pełne odliczenie VAT jest uzależnione od sposobu ich wykorzystania oraz prowadzenia ewidencji przebiegu i złożenia informacji VAT-26, zmiana sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego skutkuje koniecznością skorygowania VAT od nabycia pojazdu.

Czytaj także:

Stosownie do art. 90b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (tj. pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika), nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

Zdarza się także sytuacja odwrotna, a więc gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, w odniesieniu do którego można odliczyć 50 proc. kwoty VAT, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W takim przypadku podatnik jest uprawniony do korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu (art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Tak jak zmiana wykorzystywania

W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w art. 90b ust. 1 ustawy o VAT, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty (art. 90b ust. 3 ustawy o VAT).

Jeżeli więc przy nabyciu pojazdu samochodowego podatnikowi przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT (tj. 50 proc. kwoty VAT od nabycia, importu lub wytworzenia stanowiło podatek naliczony), a w okresie korekty miała miejsce sprzedaż pojazdu, to podatnik jest uprawniony do korekty zwiększającej kwotę VAT przysługującą od odliczenia.

Przykład:

Spółka D nabyła wewnątrzwspólnotowo w styczniu 2019 r. samochód osobowy. Spółka nie zdecydowała się na prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i w konsekwencji odliczyła jedynie 50 proc. kwoty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu, tj. 6 000 zł. W czerwcu 2019 r. samochód został sprzedany. Sprzedaż samochodu oznacza dla spółki możliwość zwiększenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia w miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż, tj. w czerwcu 2019 r. W deklaracji VAT-7 za czerwiec 2019 r. spółka będzie mogła podwyższyć kwotę podatku naliczonego o kwotę 5 600 zł (56/60 x 6 000 zł).

Za każdym razem

Z art. 90b ust. 3 ustawy o VAT pośrednio wynika, że sprzedaż pojazdu oznacza, iż do końca okresu omawianej korekty uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej. A to oznacza, że w późniejszym okresie nie ma już obowiązku korygowania VAT w omawianym trybie. W praktyce działalności firm mogą wystąpić przypadki, kiedy to sposób wykorzystania danego pojazdu zmieni się kilkakrotnie w okresie przedmiotowej korekty. Przepisy art. 90b ustawy o VAT nie zawierają przepisu analogicznego do art. 91 ust. 7a zdanie drugie ustawy o VAT, stanowiącego, że korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty. Wykładnia celowościowa art. 90b ustawy o VAT prowadzi jednak do wniosku, że każda kolejna zmiana sposobu wykorzystania pojazdu w okresie korekty stwarza obowiązek korygowania VAT.

Przykład:

Spółka C nabyła w kwietniu 2019 r. samochód osobowy i odliczyła kwotę 4 500 zł, tj. 50 proc. VAT wynikającego z otrzymanej faktury (VAT na fakturze wynosił 9 000 zł). W maju 2019 r. spółka zaprowadziła ewidencję przebiegu pojazdu i terminowo złożyła informację VAT-26 do urzędu skarbowego. W deklaracji VAT-7 za maj 2019 r. spółka była uprawniona do powiększenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu o kwotę 4 425 zł (59/60 x 4 500 zł). W lipcu 2019 r. spółka uznała, że prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jest jednak zbyt kłopotliwe i zaktualizowała informację VAT-26 wskazując, że samochód służy również innym celom niż działalność gospodarcza. W deklaracji VAT-7 za lipiec 2019 r. spółka powinna pomniejszyć podatek naliczony z tytułu nabycia pojazdu o kwotę 4 275 ( 57/60 x 4 500zł).

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: art. 90b ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA