fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: Wynajem mieszkań na doby za pośrednictwem portali – bez paragonu

Fotolia.com
Jeśli z rozliczeń z portalem jednoznacznie wynika, których usług dotyczą przekazane na konto wynajmującego wpłaty, to nie musi on rejestrować obrotu na kasie fiskalnej. Nawet jeśli przelewy są robione zbiorczo za dany okres.

1 lipca 2018 r. przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie mieszkań w systemie dobowym, sklasyfikowane w PKWiU 55.20.19.0 – „pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi". Klientami są wyłącznie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Do tej pory nie powstał u niego obowiązek stosowania kasy fiskalnej. Płatności za usługi najmu na doby przyjmuje tylko na konto bankowe za pośrednictwem portali internetowych służących do rezerwacji zakwaterowania online. Płatność od niektórych portali otrzymuje jednym przelewem zbiorczym za poprzedni miesiąc za każdą rezerwację, która się zakończyła w poprzednim miesiącu.

Czytaj też:

Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłaty jednoznacznie wynika, których konkretnie czynności dotyczą dane wpłaty. Przedsiębiorca rozważa możliwość przyjmowania gotówki bądź korzystania z terminala płatniczego. W tym ostatnim przypadku uzyskane pieniądze będą przelewane na jego konto bankowe.

Przedsiębiorca nie jest obowiązany do wystawiania faktur, chyba że kontrahent takiego dokumentu zażąda. Z reguły nabywcy nie żądają wystawienia faktur. Czy powstanie obowiązek zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, jeśli gość opłaci pobyt bezpośrednio na konto bankowe przedsiębiorcy lub za pośrednictwem karty płatniczej, ewentualnie gotówką? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określają przepisy rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie przewiduje m.in. zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży na rzez osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz zwolnienia dotyczące poszczególnych czynności (bez względu na wielkość tej sprzedaży).

Zwolnienie ze względu na limit obrotów

I tak, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r., podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwolnienie to jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczy podmiotu, a nie rodzaju prowadzonej przez niego działalności.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność 1 lipca 2018 r., a zatem w jego przypadku limit ten wynosi (po zaokrągleniu) 10 081,36 zł (20 000 zł / 365 dni x 184 dni). W przypadku korzystania z tego zwolnienia nie ma znaczenia sposób zapłaty.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (zob. § 5 ust. 2 rozporządzenia).

Sposób zapłaty

Z kolei, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w tym wskazane w poz. 39 świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

- zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,

- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła oraz

- przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia (por. interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2018 r., 0111-KDIB3-2.4012. 784.2017.1.SR; z 5 czerwca 2018 r., 0114-KDIP1-3.4012. 255.2018.1.ISK; z 18 maja 2015 r., IPPP2/4512-190/15-4/DG).

Gdy wpłaty są dokonywane przez gości za pośrednictwem portali służących do rezerwacji zakwaterowania online, przelewy otrzymywane na konto przedsiębiorcy pozwalają na dokładne przyporządkowanie ich do konkretnych świadczonych usług. Spełnione są zatem warunki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 39 załącznika do tego rozporządzenia. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że pieniądze wpływają na konto przedsiębiorcy za pośrednictwem portali, a nie bezpośrednio od gości. Bez znaczenia jest również to, że niektóre portale mogą dokonywać zbiorczych, okresowych przelewów, jeżeli do każdego przelewu będzie sporządzona odrębna specyfikacja usług, objętych tym przelewem. Jeśli płatność dokonana przez gości zostanie przekazana przez portale na konto bankowe przedsiębiorcy, to nie będzie on zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r., 0114-KDIP1-3.4012.509. 2017.2.ISK).

Gotówka lub karta

Przedsiębiorca rozważa możliwość przyjmowania płatności bez pośrednictwa tych portalu, co będzie wiązało się z przyjęciem wynagrodzenia bezpośrednio od gościa. Wynagrodzenie może być płatne gotówką lub za pośrednictwem karty płatniczej.

W przypadku otrzymywania wynagrodzenia zapłaconego przez gościa przy użyciu karty płatniczej, przedsiębiorca także będzie mógł zastosować zwolnienie wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 39 załącznika do tego rozporządzenia, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczyła. Natomiast ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 39 załącznika do tego rozporządzenia nie będą mogły korzystać usługi krótkotrwałego zakwaterowania w przypadku gdy płatność nastąpi gotówką. Dla tego rodzaju usług przedsiębiorca będzie mógł korzystać tylko ze zwolnienia podmiotowego (zob. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r., 0114-KDIP1-3.4012.509.2017.2.ISK).

Uwaga! Odpowiedzi udzielono przy założeniu, że przedsiębiorca nie dokonuje i nie będzie dokonywać dostawy towarów lub usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia . Rozpoczęcie dokonywania tych dostaw obliguje do zainstalowania kasy fiskalnej.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 2017 r., poz. 2454 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA