fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Budownictwo mieszkaniowe z preferencyjną stawką VAT

www.sxc.hu
8-proc. podatkiem obciążona jest dostawa obiektów zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Obniżonej stawki nie można jednak stosować do infrastruktury towarzyszącej będącej poza bryłą budynku.

Prace wykonywane na dachach i balkonach

Czy z 8-proc. stawki VAT mogą korzystać roboty budowlane w obiektach objętych programem budownictwa społecznego wykonywane na elewacji zewnętrznej, lub na balkonach i dachach budynku mieszkalnego?

Roboty poza bryłą budynku związane z nią fizycznie na stałe, jak np. wykonanie zewnętrznej elewacji budynku oraz prace wykonywane na balkonie albo na dachu mogą korzystać z 8-proc. stawki VAT (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 20 maja 2014 r., IBPP1/443-220/14/LSz).

Produkcja i montaż skrzynek pocztowych

Spółka rozpoczęła działalność w zakresie produkcji i handlu skrzynkami na listy. Chodzi o produkcję skrzynek do domów wielorodzinnych, również dla spółdzielni mieszkaniowych oraz deweloperów budujących domy wielorodzinne. Spółka chce sprzedawać te skrzynki jako usługę montażu. W tym celu spółka będzie zawierać umowy montażu skrzynek pocztowych, dookreślając w umowie, że będzie to montaż w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym. Sam montaż ma się odbywać przy udziale zewnętrznej firmy budowlanomontażowej wynajętej na zlecenie spółki. Możliwe będą również sytuacje, w których będzie następowała wymiana ze starych na nowe całych skrzynek lub poszczególnych ich elementów, np. drzwiczek. Ze względu na ograniczone możliwości programu finansowo-księgowego oraz dla celów rachunkowych i statystycznych spółka na jednej fakturze oddzielnie będzie wykazywała dostawę skrzynek pocztowych, dojazd i usługę montażu. Czy możliwe jest zastosowanie preferencyjnej 8-proc. stawki podatku do:

- wykonania całości usługi montażu skrzynek pocztowych, na którą składa się produkcja, dostawa, dojazd i montaż, nawet wówczas, gdy wykazywane są w oddzielnych pozycjach na fakturze, dla skrzynek niemontowanych w ścianie budynku, a na terenie posesji trwale z gruntem związanych poprzez stojaki, gdy montaż wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą na zlecenie spółki;

- wymiany skrzynek pocztowych lub ich elementów, w przypadkach jak opisane powyżej, gdzie remont wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą na zlecenie spółki?

Usługa w zakresie montażu skrzynek pocztowych, które nie są montowane w ścianie budynku, ale na terenie posesji na trwale związanych z gruntem stojakach, nie może korzystać z preferencyjnej stawki. Usługa ta jest bowiem wykonywana przez spółkę poza obiektem budowlanym, dotyczy infrastruktury towarzyszącej i właśnie dlatego będzie opodatkowana według stawki 23 proc. (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 listopada 2015 r., ILPP3/4512-1- 132/15-5/WN i ILPP3/4512-1-132/15-4/WN).

Natomiast usługa wymiany skrzynek lub ich elementów jest ze swej natury (na co wskazuje choćby nazwa usługi) inną czynnością niż prace objęte uregulowaniem art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Zatem nie można jej uznać ani za remont, ani za konserwację lokalu mieszkalnego. W związku z tym podlega ona również opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23 proc. (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 listopada 2015 r., ILPP3/4512-1-132/15-5/WN).

Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wypoczynkowych

Spółka jest generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na wybudowaniu zgodnie z projektem kompleksu dwóch budynków mieszkalnych o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej oraz budynku mieszkalnego o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej z lokalami handlowymi i gastronomicznymi.

Budynki o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej mają być przygotowane do całorocznego (stałego) zamieszkania. Apartamenty mają mieć postać samodzielnych lokali o pełnej funkcjonalności mieszkalnej. Będą się składać z pokoi, wydzielonych pomieszczeń sanitarnych oraz aneksów kuchennych, do których będą doprowadzone wszelkie niezbędne przyłącza mediów, co oznacza, że mają stanowić wydzielony w obrębie budynku zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Każdy z apartamentów będzie mógł funkcjonować jako odrębny lokal o charakterze mieszkalnym. Według deklaracji inwestora, apartamenty będą przeznaczone na sprzedaż i będą wykorzystywane przez nabywców tych lokali do zamieszkania lub wynajmowania na rzecz osób trzecich. Projekt każdego z trzech ww. budynków nie przewiduje pomieszczeń typowych dla obiektów, w których świadczone są usługi zbiorowego zakwaterowania, jak hotel, motel czy dom wypoczynkowy (np. nie posiadają wydzielonego pomieszczenia na recepcję, pomieszczenia stołówki i kuchni, gdzie przygotowywane są posiłki dla gości hotelowych lub gości domów wypoczynkowych bądź wczasowych, pomieszczenia pralni albo magazynu z pościelą, itd.). Zgodnie z posiadaną przez inwestora opinią interpretacyjną Urzędu Statystycznego budynki o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej, w których przeważająca część powierzchni użytkowej przeznaczona będzie na apartamenty wykorzystywane do celów mieszkaniowych (mieszkania, w których nabywcy będą mogli na stałe przebywać), należy zakwalifikować w grupowaniu PKOB grupa 112 klasa 1122 „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach". Jaką stawką VAT spółka powinna opodatkować świadczenie usług budowlanych wykonywanych przy tych budynkach?

Organy podatkowe akceptują, że świadczenie usług budowlanych wykonywanych przy budynkach o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej (sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB) powinno być opodatkowane według obniżonej 8-proc. stawki VAT, ponieważ budynki te spełniają definicję obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Podstawą do zastosowania obniżonej stawki VAT jest wyłącznie klasyfikacja PKOB. Zgodnie ze stanem faktycznym przeważająca część powierzchni użytkowej każdego z dwóch budynków przeznaczona będzie na apartamenty wykorzystywane do celów mieszkaniowych, co uzasadnia zaklasyfikowanie budynków do grupowania PKOB 112. Tylko wtedy, gdyby przeważająca część powierzchni użytkowej budynku przeznaczona była na lokale spełniające funkcję pensjonatu, hotelu, motelu lub podobnego budynku oferującego zakwaterowanie, należałoby taki budynek zaklasyfikować do grupowania PKOB 121. Budynki typowo mieszkalne wybudowane zgodnie z projektem budowlanym nieprzewidującym pomieszczeń właściwych dla obiektów, w których świadczone są usługi zbiorowego zakwaterowania, nie mogą pełnić takich funkcji bez uprzedniego przeprowadzenia dodatkowych prac adaptacyjnych (niemożliwe jest bowiem prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług zbiorowego zakwaterowania w budynkach, które nie są do tego odpowiednio zaadaptowane i nie posiadają niezbędnej infrastruktury). Z pytania wynika, że projekt budowlany tych budynków mieszkalnych o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej nie wskazuje na to, żeby można było po ich wybudowaniu i oddaniu do użytkowania prowadzić w nich np. hotel lub dom wypoczynkowy, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych. (zob. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 24 września 2014 r., IPPP1/443-753/14-2/JL; interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lutego 2015 r., ILPP5/443-261/14-2/KG). Preferencyjna 8-proc. stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie do robót budowlanych związanych z budową tych obiektów. Gdyby w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego spółka wykonała również prace związane z budową infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, to dla tych usług nie mogłaby stosować obniżonej stawki podatku.

Oświetlenie uliczne i chodnikowe

Czy wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego i chodnikowego stanowiących infrastrukturę towarzyszącą znajdującą się poza bryłą budynku mieszkalnego można objąć 8-proc. stawką VAT?

Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego i chodnikowego stanowiących infrastrukturę towarzyszącą znajdującą się poza bryłą budynku należy opodatkować 23-proc. stawką VAT (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 stycznia 2015 r., ILPP1/443-967/14-3/HW).

Wzniesienie budynku warsztatowo-mieszkalnego

Część warsztatowa budynku znajduje się na parterze i części pietra. Składa się z hali, części magazynowej, sanitarno-socjalnej pracowników, pomieszczenia biurowego oraz poczekalni dla klientów wraz z niezbędną, wewnętrzną infrastrukturą techniczną. Część mieszkalna budynku to jeden lokal mieszkalny na piętrze. Inwestycja ma na celu stworzenie warunków dla potrzeb inwestora, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie warsztatu samochodowego oraz zapewniają warunki mieszkaniowe, zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy. Część mieszkalna budynku o powierzchni 130 m2 ma zaspokajać potrzeby mieszkaniowe inwestora i jego rodziny. Część warsztatowa budynku o powierzchni 190 m2 przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej przez inwestora. Wchodząca w skład części warsztatowej kotłownia o powierzchni użytkowej 10 m2 wraz z instalacjami grzewczymi będzie wykorzystywana do ogrzania obu części budynku: zarówno warsztatowej, jak i mieszkalnej. Przeznaczeniem przeważającej części obiektu jest prowadzenie usługowej działalności gospodarczej, więc nie jest on budynkiem mieszkalnym, niemniej jednak w budynku tym ma mieścić się jeden lokal mieszkalny o powierzchni 130 m2. Budynek taki należy zaklasyfikować jako obiekt przemysłowy (dział 12, klasa 1251 PKOB), gdyż klasa ta obejmuje również warsztaty. Czy dla robót budowlanych, polegających na kompleksowym wzniesieniu, wykończeniu (tj. wykonaniu pod klucz) tego budynku warsztatowo-mieszkalnego o łącznej powierzchni 330 m2 można zastosować preferencyjną 8-proc. stawkę VAT?

W przypadku usług mieszczących się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT wykonywanych w budynku sklasyfikowanym według PKOB do grupowania 1251, zastosowanie obniżonej stawki podatku w wysokości 8 proc. byłoby możliwe w sytuacji, gdyby były one wykonywane wyłącznie w lokalu mieszkalnym mieszczącym się w takim budynku.

Natomiast roboty budowlane polegające na kompleksowym wzniesieniu i wykończeniu (tj. wykończeniu pod klucz) budynku warsztatowo-mieszkaniowego, sklasyfikowanego w PKOB w dziale 12 należy opodatkować stawką 23 proc. (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 grudnia 2015 r., ILPP5/4512-1-227/15-2/AK).

Uwaga! Również budowa budynku handlowego z częścią mieszkalną, który jest sklasyfikowany wg PKOB w klasie 1230 nie korzysta z preferencyjnej 8-proc. stawki VAT i należy do niej zastosować podstawową 23-proc. stawkę VAT (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 października 2015 r., ITPP1/4512-835/15/MN).

Apartamenty w budynku niemieszkalnym

Czy sprzedaż apartamentów (o powierzchni do 50 m2) znajdujących się w budynku niemieszkalnym (121 PKOB – Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego) może być opodatkowana 8-proc. stawką VAT?

Stawkę VAT w wysokości 8 proc. stosuje się m.in. do dostawy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo takie rozumie się m.in. lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

W praktyce apartamenty sprzedawane w lokalach niemieszkalnych (np. klasyfikowanych w grupie 121 PKOB – Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego) mogą formalnie posiadać status lokalu użytkowego bądź mieszkalnego. Jeżeli zatem sprzedawany apartament znajdujący się w budynku niemieszkalnym:

- jest lokalem mieszkalnym – może być stosowana 8-proc. stawka VAT do jego dostawy (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lipca 2015 r., IPPP3/4512-363/15-2/WH; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 grudnia 2014 r., ILPP1/443-791/14-2/NS)

- jest lokalem użytkowym – powinna być stosowana 23-proc. stawka VAT do jego dostawy (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 lipca 2014 r., ITPP1/443-441/14/BS; wyrok NSA z 11 kwietnia 2014 r., I FSK 702/13).

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (DzU nr 112, poz. 1316)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA