VAT

VAT: kiedy usługa ma związek z nieruchomością

123RF
Usługi na nieruchomościach kojarzone są zwykle z pracami budowlanymi na konkretnym obiekcie. Jednak pojęcie to jest szersze i obejmuje wiele czynności. Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera jedynie ich przykładowy katalog.

Rejestracja w Polsce wyłącza import usług

Zagraniczny usługodawca zarejestrował się dla celów VAT w Polsce. Czy to oznacza, że w przypadku świadczenia przez niego usług związanych z nieruchomościami nie trzeba rozpoznawać importu usług?

Tak. Importu usług nie ma, jeśli zagraniczny usługodawca usług związanych z nieruchomościami jest zarejestrowany w Polsce zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2017 r. rejestracji jako podatnicy VAT podlegają podatnicy VAT czynni.

Drzewa sadzi się na konkretnej działce

Czy usługi sadzenia drzew można uznać za usługi związane z nieruchomościami?

Tak. Usługi sadzenia drzew niewątpliwie są związane z gruntem, a zatem należy je uznać za związane z nieruchomościami. Usługi te podlegają opodatkowaniu w kraju ich wykonania, czyli położenia nieruchomości (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 21 listopada 2014 r., IBPP4/443-356/14/PK).

Związek musi być bezpośredni

Jaki musi być związek pomiędzy usługą a nieruchomością, aby zakwalifikować daną usługę jako usługę związaną z nieruchomością i opodatkować ją VAT w miejscu położenia tej nieruchomości?

Dla zakwalifikowania określonej usługi jako związanej z nieruchomością konieczne jest, aby zarówno usługa, jak i nieruchomość były skonkretyzowane, a związek pomiędzy nimi wystarczająco bezpośredni (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 31 grudnia 2012 r., IPPP1/443-903/12-4/MPe; interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 21 listopada 2014 r., IBPP4/443-356/14/PK).

Artykuł 28e ustawy o VAT, który stanowi implementację art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, mówi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość.

Trybunał Sprawiedliwości UE na temat związku z nieruchomością

W świetle orzecznictwa TSWE świadczenie usług jest opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości, jeżeli ich świadczenie ma związek z nieruchomością.

- Nie każdy jednak związek z nieruchomością wystarcza, aby można było ustalać miejsce świadczenia tych usług kierując się miejscem położenia nieruchomości. Pomiędzy świadczeniem usług a przedmiotową nieruchomością powinien istnieć „wystarczająco bezpośredni" związek (zob. wyrok TSWE z 3 września 2009 r. w sprawie C 37/08, RCI Europe przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs).

- Nie można uznać za usługi związane z nieruchomościami każdego świadczenia usług, które pozostaje w jakimkolwiek, nawet niewielkim związku z nieruchomością, ponieważ znaczna liczba usług jest mniej lub bardziej związana z nieruchomością (zob. wyrok TSWE z 7 września 2006 r. w sprawie C 166/05, Heger Rudi GmbH przeciwko Finanzamt Graz-Stadt).

Prawodawca unijny uznał, że w celu zapewnienia jednolitego sposobu opodatkowania świadczenia usług związanych z nierucho-mościami, należy określić rodzaj związku z nieruchomościami i podać niewyczerpujący wykaz przykładowych transakcji uznanych za usługi związane z nieruchomościami.

Z tego względu od 1 stycznia 2017 r. do rozporządzenia 282/2011 został dodany art. 31a. Przepisy te obowiązują wprost i nie wymagają implementacji.

Stosownie do art. 31a ust. 1 rozporządzenia 282/2011, usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością, a więc gdy:

a) wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług;

b) są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości >patrz tabela.

Od 1 stycznia br. wyjaśniono także sposób opodatkowania świadczenia usług polegających na udostępnianiu usługobiorcy sprzętu służącego do przeprowadzania prac dotyczących nieruchomości.

I tak, stosownie do art. 31b rozporządzenia 282/2011, jeżeli sprzęt jest pozostawiony do dyspozycji usługobiorcy w celu przeprowadzenia prac dotyczących nieruchomości, to transakcja ta jest świadczeniem usług związanych z nieruchomościami jedynie wtedy, gdy usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonane prace. Przyjmuje się, że usługodawca, który dostarcza usługobiorcy sprzęt wraz z odpowiednim personelem obsługującym w celu przeprowadzenia prac, bierze odpowiedzialność za wykonanie tych prac. Domniemanie, że usługodawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac, można obalić za pomocą jakichkolwiek istotnych przesłanek wynikających ze stanu faktycznego lub prawnego.

podstawa prawna: Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

podstawa prawna: Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11 grudnia 2006, str. 1 ze zm.)

podstawa prawna: Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 77 z 23 marca 2011, str. 1 ze zm.)

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL