fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Split payment, podzielona płatność - korzyści z szybszej wpłaty VAT

AdobeStock
W sytuacji gdy przedsiębiorca zapłaci podatek z rachunku VAT przed upływem terminu płatności, zobowiązanie podatkowe będzie mógł obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru z ustawy.

Stosownie do art. 108d ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, to kwotę zobowiązania podatkowego można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

S – kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,

Z – kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,

r – stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n – liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Przykład:

Załóżmy, że zobowiązanie w VAT za lipiec 2018 r. wyniesie 120 000 zł. Podatnik zapłaci to zobowiązanie 21 sierpnia 2018 r. Przyjmijmy, że stopa referencyjna NBP obowiązująca na dwa dni robocze poprzedzające dzień zapłaty, tj. na 17 sierpnia 2018 r., wyniesie 1,5 proc. Termin zapłaty zobowiązania w VAT za lipiec 2018 r. przypada 27 sierpnia 2018 r., gdyż 25 sierpnia to sobota, a 26 sierpnia to niedziela. Kwota, o którą podatnik będzie mógł obniżyć zobowiązanie w VAT za lipiec 2018 r., wyniesie zatem:

30 zł = 120 000 zł x 1,5 proc. x (6 dni : 360 dni), gdyż:

Z = 120 000 zł

R = 1,5 proc.

N = 6 dni (obliczając liczbę tych dni nie uwzględniamy dnia zapłaty, tj. 21 sierpnia 2018 r., uwzględniamy natomiast upływ terminu płatności, tj. 27 sierpnia 2018 r.).

Podatnik będzie mógł 21 sierpnia 2018 r. wpłacić tytułem zobowiązania w VAT za lipiec tylko kwotę 119 970 zł (120 000 zł – 30 zł) pod warunkiem, że w całości zapłaci ją z rachunku VAT.

Gdy podatnik zapłaci zobowiązanie z tytułu VAT w całości z rachunku VAT, lecz w dniu upływu terminu płatności, to przedmiotowego obniżenia się nie stosuje.

Jak bowiem czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o VAT: „W celu skorzystania z obniżenia z tytułu dokonania przed obowiązującym terminem zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług z rachunku VAT podatnik jest obowiązany dokonywać zapłaty kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającej z deklaracji podatkowej, czyli w pełnej wysokości, przed obowiązującym terminem".

Przykład

Gdyby podatnik z naszego przykładu zapłacił 27 sierpnia 2018 r., to powinien przelać do urzędu skarbowego kwotę 120 000 zł.

Autor jest doradca podatkowym

podstawa prawna: art. 108d ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA