fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jak zamknąć rachunek VAT

Fotolia.com
Podatnik, który chce przekazać pieniądze zgromadzone na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, musi wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wyrażenie zgodny na przeksięgowanie tych środków.

- Mam pytania dotyczące podzielonej płatności i prowadzonego przez bank rachunku VAT. Czy możliwe jest zamkniecie rachunku rozliczeniowego bez zamknięcia rachunku VAT? Co stanie się, gdy na zamykanym rachunku VAT znajdują się środki pieniężne? – pyta czytelniczka.

Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego bank zamyka rachunek VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku rozliczeniowego, jeżeli ten rachunek VAT nie jest prowadzony dla innego rachunku rozliczeniowego (art. 62e ust. 1 prawa bankowego).

Może się jednak zdarzyć, zę na rachunku VAT znajdują się jakieś środki. Wtedy przed zamknięciem rachunku VAT bank przeksięgowuje zgromadzone na nim środki na wskazany przez posiadacza rachunku VAT jego inny rachunek VAT, prowadzony w tym samym banku(art. 62e ust. 2 prawa bankowego).

Nie zawsze jednak podatnik, którego rachunek VAT będzie zamykany, będzie posiadał inny rachunek VAT w danym banku.

Na wniosek przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 108b ust. 1 i 4 ustawy o VAT, podatnik może zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. Naczelnik wydaje taką zgodę w formie postanowienia i przekazuje informację o takim postanowieniu bankowi albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku. W myśl art. 62e ust. 3 prawa bankowego, w przypadku niewskazania przez posiadacza rachunku VAT innego rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku, bank przed zamknięciem rachunku VAT uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten rachunek VAT tego posiadacza, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, na dzień zamknięcia rachunku VAT, zgodnie z informacją o ww. postanowieniu.

Oznacza to, że jeżeli na rachunku VAT zgromadzone będą środki, a bank nie prowadzi innego rachunku VAT dla tego posiadacza, to posiadacz – w celu przelania tych środków na swój rachunek rozliczeniowy – występuje z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Wówczas bank na podstawie otrzymanego postanowienia naczelnika urzędu skarbowego o wyrażeniu zgody na taką czynność przeksięgowuje środki na rachunek rozliczeniowy posiadacza rachunku VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego, który otrzyma wniosek o przekazanie środków, może po przeprowadzeniu postępowania wydać decyzję o odmowie, jeżeli wystąpią przesłanki tej odmowy wskazane w ustawie o VAT.

Trzeba wyczyścić do zera

Jeżeli więc podatnik będzie chciał zamknąć rachunek rozliczeniowy, z którym jest powiązany rachunek VAT, to wówczas będzie musiał:

- przelać środki z tego rachunku VAT na inny swój rachunek VAT, prowadzony dla innego rachunku rozliczeniowego w tym samym banku, albo

- wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o przekazanie środków z rachunku VAT na zamykany rachunek rozliczeniowy.

Oczywiście podatnik będzie mógł również pozbyć się środków z rachunku VAT przez ich użycie do zapłaty VAT swojego dostawcy lub usługodawcy albo do zapłaty VAT do urzędu skarbowego.

Dopiero po tym, jak na rachunku VAT nie będzie żadnych środków, rachunek VAT będzie mógł być przez bank zlikwidowany i w efekcie zlikwidowany będzie mógł być rachunek rozliczeniowy powiązany z tym rachunkiem VAT.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 62e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2187 ze zm.)

podstawa prawna: art. 108a – 108d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA