fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT

www.sxc.hu
Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2017 r. (3063-ILPP1-2.4512.2. 2017.2.AW).

Spółka prowadząca działalność deweloperską wniosła o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług pytając, czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT.

Usługi zostały zrealizowane przez...

Spółka zwykle realizuje swoje przedsięwzięcia przy pomocy podwykonawców, z którymi podpisuje umowy i zlecenia o realizację usług budowlanych. Na takich zasadach między grudniem 2015 roku a sierpniem 2016 roku spółka kupiła usługi budowlane od podmiotu, który okazał się być niezarejestrowanym podatnikiem VAT. O tym, że podwykonawca nie zarejestrował się dla celów VAT, spółka dowiedziała się dopiero w listopadzie 2016 roku w czasie prowadzonej w spółce kontroli podatkowej dotyczącej rozliczeń za sierpień 2016 roku. Wszystkie usługi udokumentowane fakturami kontrahenta zostały faktycznie zrealizowane i potwierdzone protokołami odbioru wykonanych robót. W konsekwencji, w przekonaniu podatnika miał on prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur przedmiotowego kontrahenta, skoro objęte nimi usługi zostały faktycznie wykonane, a ich nabycie miało związek z czynnościami opodatkowanymi, związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą.

... niezweryfikowanego wykonawcę

W interpretacji organ uznał, że spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur przedmiotowego kontrahenta. Powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej fiskus wskazał, że warunkiem prawa do odliczenia VAT naliczonego jest dochowanie przez podatnika należytej staranności w kontaktach z kontrahentami. Prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, który wiedział lub powinien był wiedzieć, że poprzez nabycie lub dostawę uczestniczył w oszustwie dotyczącym VAT, popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym lub dalszym odcinku łańcucha dostaw. Zdaniem organu spółka w dacie nawiązania współpracy z ww. kontrahentem nie podjęła żadnych działań celem jego zweryfikowania, w tym sprawdzenia, czy działania podmiotu nie zmierzają do oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Nie dołożyła więc należytej staranności i nie chroni jej zasada neutralności VAT.

—Patrycja Bolimowska

Zdaniem autorki

Patrycja Bolimowska, adwokat, menedżer w dziale Litigation Deloitte

Stanowisko zaprezentowane w komentowanej interpretacji, nadal dość powszechnie prezentowane przez organy podatkowe mimo szerokiego odwołania do orzecznictwa TSUE, jest w rzeczywistości na kilku płaszczyznach sprzeczne z wnioskami płynącymi z tego orzecznictwa w zakresie sposobu badania dobrej wiary podatników. Organy podatkowe w sposób wadliwy dokonują oceny należytej staranności przy założeniu, że podatnik co do zasady powinien badać rzetelność kontrahentów, a ryzyko ich nierzetelności obciąża podatnika.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem TSUE, po pierwsze, organy podatkowe nie mogą zmuszać podatnika do wykonania czynności sprawdzających, ponieważ jest to rola organów ścigania. Dopiero stwierdzenie, że okoliczności transakcji powinny były budzić podejrzenia podatnika co do prawidłowości jej przeprowadzenia (budziłyby podejrzenia przeciętnego przedsiębiorcy, prowadzącego analogiczną działalność gospodarczą na podobnym rynku), uruchamia obowiązek podatnika do uzyskania informacji o podmiocie, od którego zamierza nabyć towary lub usługi, aby upewnić się co do jego wiarygodności. Nawet jednak w takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany jedynie do podjęcia takich działań w celu upewnienia się co do wiarygodności kontrahentów, jakich racjonalnie można było od niego wymagać, przy czym zakres działań, jakie powinien podjąć podatnik, zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Istotne znaczenie w omawianej sprawie ma w szczególności stanowisko wyrażone przez TSUE w wyroku w polskiej sprawie C-277/14 PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, w którym TSUE wprost wskazał, iż fakt, że wystawca faktury „nie był zarejestrowany do celów podatku VAT, nie składał deklaracji podatkowych, nie płacił podatków" nie jest przesłanką do odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W komentowanej interpretacji organ oparł się na założeniu, że to na podatniku ciąży obowiązek weryfikowania rzetelności kontrahentów, a w przypadku nawiązania relacji handlowych z kontrahentem nierzetelnym, podatnik zmuszony jest ponieść wszelkie negatywne konsekwencje podatkowe z tym związane. Pominął przy tym, że w momencie realizowania transakcji z kontrahentem nie zaistniały „przesłanki, by podejrzewać istnienie nieprawidłowości lub przestępstwa" (nieprawidłowości te zostały wykryte w późniejszym okresie przez wykwalifikowane służby państwowe). Skoro okoliczności badanych transakcji niczym nie odbiegały od standardowych okoliczności w zakresie działalności deweloperskiej, nie można było wymagać od spółki działań sprawdzających w stosunku do kontrahenta, a w konsekwencji, zgodnie z orzecznictwem TSUE, zakwestionować jej prawa do odliczenia VAT. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA