fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Czy po zapłacie faktorowi można wystąpić o przyspieszony zwrot VAT

123RF
Zapłata należności na rachunek faktora nie jest przeszkodą dla otrzymania zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie 25 dni.

W interpretacji indywidualnej z 9 maja 2019 r. Dyrektor KIS (0112-KDIL1-1.4012.80. 2019.2.AK) potwierdził prawo podatniczki do otrzymania w terminie 25 dni zwrotu różnicy podatku po uregulowaniu należności z faktury na rachunek nabywcy wierzytelności. Warunkiem przyspieszonego terminu zwrotu nie jest zapłata należności bezpośrednio na rzecz wystawcy faktury. Istotne jest, aby zapłata była dokonana z rachunku podatnika.

Interpretację otrzymała podatniczka świadcząca usługi przeszycia dla kontrahenta zagranicznego z Unii Europejskiej. Usługi krojenia, szycia i inne związane z główną usługą jej firma podzleca różnym wykonawcom, od których dostaje faktury za wykonane usługi.

Jeden z jej kontrahentów, od którego kupuje usługi przeszycia, korzysta z faktoringu i dokonuje na rzecz faktora cesji wierzytelności. Faktor przesyła do podatniczki zawiadomienie o cesji wierzytelności. W takim przypadku na fakturze, którą wystawia dla podatniczki jej kontrahent, widnieje rachunek bankowy faktora. Podatniczka wpłaca na ten rachunek zobowiązanie wynikające z faktury. Wpłaty robi zawsze ze swojego rachunku bankowego wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Zdarzyło się tak, że wartość zobowiązania wynikająca z faktury przekazanej do faktora przekroczyła w miesiącu 15 tys. zł.

W składanych przez podatniczkę deklaracjach VAT-7 zawsze występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, dlatego występowanie o zwrot tej nadwyżki jest stałym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. Nie występuje kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art.  87 w ust. 1 ustawy o VAT, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji.

Nie ma takiego ograniczenia

Organ podatkowy stwierdził, że przepisy nie stawiają ograniczenia co do adresata zapłaty należności. Przesłanką dla przyspieszonego zwrotu jest inny wymóg – należność musi zostać w całości zapłacona za pośrednictwem:

1) rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo

2) rachunku podatnika w  spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

W interpretacji czytamy: „Nie ma zatem żadnych przeszkód prawnych do uznania, że zapłata należności na rachunek faktora jest uregulowaniem tych należności wobec wystawcy faktury. Przez uregulowanie należności należy bowiem rozumieć jakiekolwiek zwolnienie z długu. W ostatecznym rozrachunku wystawca faktury jest zatem zaspokojony w całości. Zatem Wnioskodawczyni płacąca za otrzymane od swojego kontrahenta faktury faktorowi, uzyskuje prawo do ubiegania się o wcześniejszy zwrot różnicy podatku od towarów i usług, bowiem spełnia przesłanki warunkujące otrzymanie tego zwrotu, wynikające z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT".

Cztery warunki do spełnienia

Przesłanki dla przyspieszonego zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni określa art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Przepis ma zastosowanie, gdy podatnik spełni wszystkie wymienione w nim warunki:

1) należności wynikające z  faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym i podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające taką zapłatę,

2) łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (innych niż uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) nie przekroczy 15 tys. zł,

3. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT,

4. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekroczyła 3000 zł.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA