fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Dofinasowanie do projektu wsparcia przedsiębiorców z VAT - wyrok WSA

123RF
Dotacja, która w przeważającej części, będzie redukowała cenę konkretnej usługi świadczonej dla uczestnika realizowanego projektu, ma charakter sprzedażowy, a nie zakupowy.

Sprawa dotyczyła opodatkowania dotacji. Z wnioskiem o interpretacje w tym zakresie wystąpił związek, będący organizacją pracodawców działającą na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców. W ramach realizacji celów statutowych, podejmuje on. M.in. działania dofinansowana ze środków funduszy UE, w tym z programów EFS, POKL czy POWER.

Z wniosku wynikało jednak, że w związku z decyzją władz statutowych, nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Jedyną formą pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, jest pobieranie składek członkowskich.

Dodatkowym źródłem funduszy związanych z bieżącą działalnością, są środki zewnętrzne, w tym środki z funduszy UE. Związek tłumaczył, że dotacje zewnętrzne mają charakter celowy i wykorzystywane są wyłącznie do realizacji konkretnych projektów oraz rozliczane są na zasadach finansowych sprecyzowanych przez instytucje zarządzające.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania ustawy o VAT, realizacja projektu uległa zawieszeniu, ale rozważa jej odwieszenie. I chciał się upewnić czy dotacja w szczegółowo opisanych wariantach będzie miała wpływ na zakres opodatkowania VAT.  Związek zaznaczył, że realizuje czynności na rzecz firm uczestniczących w projekcie tj. organizuje proces doradczy. Konkretnie zapytał czy kwota otrzymanej dotacji będzie stanowić podstawę opodatkowania VAT?

Urzędnicy zauważyli, że w czasie realizacji projektu pewnym zakresie wystąpią skonkretyzowane świadczenia w zamian za określone wynagrodzenie. Fiskus nie zgodził się, że otrzymane środki zostaną przeznaczone na ogólną działalność wnioskodawcy. Z wniosku wynika, że będą one mogły zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na określone działanie, tj. pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją projektu. A chodziło o dotację w części przeznaczonej na pokrycie kosztów: wynagrodzenia specjalisty ds. identyfikacji potencjalnych odbiorców, zakupu laptopa, wynagrodzenia doradców, usługi doradczej, zakupu licencji, wynagrodzenia specjalisty ds. agregacji zidentyfikowanych potrzeb, wynagrodzenia specjalisty ds. upowszechnienia, zorganizowania i przeprowadzenia całodziennej przerwy kawowej, wynagrodzenia prelegentów czy wynajmu sali konferencyjnej, które to koszty są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. W ocenie fiskusa w tej części dotacja, stanowi podstawę opodatkowania, i co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT.

Wydatki są bowiem związane ze świadczonymi usługami i tym samym mają wpływ na ich cenę. Jak podkreślił fiskus, gdyby nie opisane dofinansowanie w celu wykonania zadania określonego w projekcie, związek musiałby pobierać całość opłaty od przedsiębiorców biorących udział w projekcie.

Związek zaskarżył interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił jego skargę. Przy czym na tym etapie nie było już sporu dotacje przyznane na realizację części zadań – wynagrodzeń doradców i usług doradczych – mają bezpośredni wpływ na cenę, stanowią podstawę opodatkowania.

Sporne pozostały koszty w zakresie wynagrodzeń specjalistów, zakupu laptopa, licencji, zorganizowania i przeprowadzenia całodziennej przerwy kawowej dla uczestników 2 konferencji, wynagrodzeń prelegentów podczas 2 konferencji oraz najmu sali konferencyjnej dostosowanej do liczby 50  uczestników.

WSA nie miał wątpliwości, że dotacja, w przeważającej części, będzie redukowała cenę konkretnej usługi świadczonej dla uczestnika realizowanego projektu, a zatem będzie miała charakter sprzedażowy, a nie zakupowy.

W konsekwencji uznał, że dotacja otrzymana przez związek ma bezpośredni wpływ na cenę usług, gdyż istnieje możliwość zidentyfikowania ekonomicznej i wyraźnej zależności pomiędzy nią a ostateczną wartością (ceną) usług. Dotacja była przekazywana dla realizacji projektu, którego celem jest świadczenie konkretnych usług, tym samym spełniony jest warunek do włączenia jej do podstawy opodatkowania.

Sąd zgodził się też, że najważniejszym momentem dla rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu dotacji jest jej wpływ na konto, co oznacza, że np. dotacja płatna w ratach lub częściowo w formie zaliczek będzie rodziła obowiązek podatkowy na zasadzie kasowej, tj. w dacie otrzymania części dotacji – w odniesieniu do otrzymanej części (art. 19a ust. 6 i 8 ustawy o VAT).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 30 maja 2019 r.

Sygnatura akt: I SA/Łd 83/19.

Komentarz eksperta

Krzysztof Modzelewski, doradca podatkowy, senior partner w Kancelarii Modzelewski & Partners Tax & Accounting Services

Sąd ma rację. Cała kwota dotacji podlega VAT. Ze względu na „technikę" przyznawania i rozliczania dotacji, wydatki zostały w budżecie projektu pogrupowane według pozycji (kategorii). Nie daje to jednak podstaw do ich „rozbicia" na dwie grupy, spośród których jedne podlegałaby VAT (bezpośrednie wydatki na doradztwo, które wprost służy beneficjentom), zaś inne byłyby poza VAT (np. wydatki na czynności administracyjne, logistyczno – organizacyjne). W mojej ocenie, wszystkie dotowane koszty są ze sobą funkcjonalnie powiązane i niezbędne do wykonania projektu, stąd ich odmienna kwalifikacja dla VAT byłaby sztuczna. Bez wydatków na działania „pomocnicze" nie byłoby możliwe wykonanie zadań „zasadniczych". Co ważne, dotacja nie została przyznana na cele finansowania ogólnej działalności wnioskodawcy, lecz wyłącznie na przeprowadzenie projektu na rzecz określonych podmiotów.

W konsekwencji, sSąd słusznie stwierdził, że cała kwota dotacji, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu, ponieważ ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług (uczestnicy płacili jedynie 10 proc. wartości).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA