fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kiedy można zrezygnować z kasy fiskalnej

123RF
Dostawa towarów w systemie wysyłkowym może być zwolniona z „fiskalizacji". Sprzedawca musi jednak otrzymać całość zapłaty na rachunek bankowy i posiadać dowody pozwalające na powiązanie danej płatności z zamówieniem.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) na rzecz konsumentów mających miejsce zamieszkania w Polsce. Przedmiotem dostawy są wyroby kosmetyczne. Spółka nie sprzedaje towarów, których sprzedaży nie trzeba ewidencjonować przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym: perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0). W zdecydowanej większości przypadków klientami są osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i spółka w tej sprzedaży wykorzystuje kasę fiskalną. Wysyłka towarów następuje po uprzednim otrzymaniu zapłaty za sprzedaż. Spółka otrzymuje zapłatę w formie przelewu bezpośrednio na swój rachunek bankowy. Spółka posiada dowody pozwalające na powiązanie otrzymanych środków płatniczych z danymi dotyczącymi poszczególnych transakcji (w tym informacje o zamówieniu, dane nabywcy i jego adres). Czy spółka może zaprzestać „fiskalizacji" takiej sprzedaży i korzystać ze zwolnienia ze stosowania kas w zakresie dostawy towarów w systemie wysyłkowym, skoro proces rejestracji tej sprzedaży na pomocą kas rejestrujących zaczęła już wcześniej, tj. przed 1 stycznia 2019 r.? – pyta czytelnik.

Zasady zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określają przepisy rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie).

I tak, pod podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 36 załącznika do tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r., dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zwolnienie to stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (zob. § 2 ust. 2 rozporządzenia).

Czy są spełnione warunki

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (za pośrednictwem poczty bądź kurierów) może więc być zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, czyli z „fiskalizacji". Warunkiem jest, żeby sprzedawca uzyskał całość zapłaty za taką sprzedaż za pośrednictwem m.in. rachunku bankowego i posiadał dowody pozwalające na powiązanie danej płatności z zamówieniem (w szczególności z danymi nabywcy i jego adresem).

W analizowanej sprawie istnieją podstawy, aby uznać, że dostawa towarów (tj. wyrobów kosmetycznych, ale bez perfum i wód toaletowych), która odbywa się w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczej (zamieszkałych w Polsce), może korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Spółka (sprzedawca) otrzymuje bowiem środki pieniężne za poszczególne transakcje (w całości) bezpośrednio na swój rachunek bankowy.

Poza wymienionymi czynnościami

Istota wątpliwości spółki dotyczy tego, czy może ona zaprzestać „fiskalizacji" takiej sprzedaży i korzystać ze zwolnienia w zakresie dostawy towarów w systemie wysyłkowym, skoro proces rejestracji tej sprzedaży na pomocą kas rejestrujących zaczęła już wcześniej, tj. przed 1 stycznia 2019 r.

Stosownie do § 8 ust. 3 rozporzadzenia, w przypadku podatników, którzy przed 1 stycznia 2019 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 39 lub 40 załącznika do rozporządzenia, nie stosuje się zwolnienia z obowiązku „fiskalizacji", w zakresie tych czynności.

Spółka może zatem zaprzestać „fiskalizacji" przedmiotowej dostawy towarów w systemie wysyłkowym i korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, w zakresie tej sprzedaży, pomimo że proces ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących zaczęła przed 1 stycznia 2019 r.

Biletomaty i maszyny vendingowe

Wcześniejsze rozpoczęcie „fiskalizacji" tylko tych określonych kategorii czynności powoduje wygaśnięcie możliwości korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z „fiskalizacji". Dotyczy to wyłącznie czynności wymienionych w poz. 39 i 40 załącznika do rozporządzenia (tj. dostawy poprzez biletomaty i maszyny vendingowe). W pozostałych przypadkach przepisy rozporządzenia nie wprowadzają ograniczenia co do zaprzestania „fiskalizacji".

Fiskus potwierdza

Jeżeli zatem spółka jest uprawniona do korzystania – w stosunku do dostawy towarów w systemie wysyłkowym - ze zwolnienia przedmiotowego określonego w poz. 36 załącznika do rozporządzenia, to może zaprzestać dalszej „fiskalizacji" tej sprzedaży.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2018 r., 0115-KDIT1-1.4012.160.2018.1.AJ oraz 0115-KDIT1-1.4012.159.2018. 1.AJ).

Autor jest doradcą podatkowym

rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 2018 r., poz. 2519)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA