fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Albo kasa fiskalna, albo ewidencja sprzedaży

123RF
Przesunięcia towarów handlowych oraz materiałów podstawowych między zakładami należącymi do tego samego przedsiębiorcy muszą być udokumentowane dowodami wewnętrznymi.

- Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi sprzedaż pieczywa w kilku należących do niego kioskach. W każdym kiosku znajduje się kasa fiskalna. Podatnik prowadzi podatkowa księgę przychodów i rozchodów. Czy musi jeszcze prowadzić ewidencję sprzedaży? Jak dokumentować przesunięcia pieczywa pomiędzy poszczególnymi kioskami? – pyta czytelniczka.

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są zobowiązane m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą (zob. art. 24a ust. 1 ustawy o PIT oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; dalej: rozporządzenie).

Stosownie do § 9 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wielozakładowego księgi muszą znajdować się w każdym zakładzie. Podatnik może jednak prowadzić jedną księgę w miejscu wskazanym jako jego siedziba, pod warunkiem że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, a w razie wykonywania działalności określonej w § 6 rozporządzenia (tj. działalności kantorowej lub prowadzenia lombardu) – również ewidencje określone w tym przepisie.

Niezbędne dane

Podatnik, który ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży, jest obowiązany ją zbroszurować i kolejno ponumerować jej karty. Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- numer kolejny wpisu,

- datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz

- kwotę tego przychodu (zob. § 8 ust. 2 rozporządzenia).

Wyłączenie

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży nie dotyczy podatników, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (zob. § 8 ust. 3 rozporządzenia).

Skoro zatem w każdym kiosku należącym do podatnika znajduje się kasa rejestrująca, to nie ma on obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Dowody przesunięć

W przypadku przesunięć pieczywa pomiędzy poszczególnymi kioskami podatnik może być zobowiązany do sporządzenia dowodu przesunięć.

W przypadku przesunięć (przerzutów) towarów handlowych oraz materiałów podstawowych między zakładami należącymi do tego samego podatnika, podatnik dokumentuje te zdarzenia dowodami wewnętrznymi, zwanymi „dowodami przesunięć". Dowody te sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przechowywany jest w zakładzie, z którego przesunięto towar lub materiał, a drugi – w zakładzie, w którym przyjęto te towary lub materiały (§ 9 ust. 4 rozporządzenia).

Dowody przesunięć powinny zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę przesunięcia, nazwę towarów lub materiałów oraz ich ilość i wartość obliczoną według cen zakupu (§ 9 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia).

Tylko jedna księga

Jeżeli podatnik prowadzi jedną księgę dla przedsiębiorstwa wielozakładowego, a zakupione towary przekazuje tylko do jednego zakładu (oddziału), to nie ma obowiązku sporządzania dowodu przesunięć. Warunkiem jest, żeby na dowodzie zakupu podał nazwę zakładu, do którego przekazał te towary (§ 9 ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia).

Autor jest doradcą podatkowym

Przedsiębiorstwo wielozakładowe i siedziba

- Przedsiębiorstwo wielozakładowe to działalność prowadzona przy wykorzystaniu kilku zespołów składników materialnych i niematerialnych, jakimi są w szczególności sklepy, zakłady, punkty usługowe, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (§ 3 pkt 10 rozporządzenia).

Siedziba przedsiębiorstwa to miejsce położenia przedsiębiorstwa wskazane w koncesji, zezwoleniu lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców, a w razie niedopełnienia tych obowiązków albo gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - miejsce zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W przypadku spółek cywilnych osób fizycznych siedzibą przedsiębiorstwa jest siedziba spółki, a jeśli nie można ustalić siedziby spółki – miejsce zamieszkania jednego ze wspólników (§ 3 pkt 11 rozporządzenia).

Surowce, wyroby, braki i odpady

Towary obejmują towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

a) towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym, a także produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,

b) materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu, jak również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,

c) materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,

d) wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,

e) produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), a więc niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem,

f) brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji oraz towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość,

g) odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową (§ 3 pkt 1 rozporządzenia).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA