fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jak odliczać VAT od ładowania samochodu elektrycznego

Fotolia.com
Spółka doliczy tylko 50 proc. podatku naliczonego od zakupu stacji dokującej, gdy samochód jest wykorzystywany także do celów prywatnych.

- Spółka (podatnik VAT czynny) zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT. Ostatnio kupiła samochód osobowy o napędzie elektrycznym, który jest. środkiem trwałym i będzie wykorzystywany do tzw. działalności mieszanej. Spółka nie prowadzi zatem ewidencji przebiegu pojazdu oraz nie składała informacji VAT-26. Ze względu na problem z siecią ładowania w Polsce, spółka nabyła stację ładowania pojazdów elektrycznych, która została ulokowana na jego terenie. Obecnie stacja ładowania służy jednemu pojazdowi, jednak planowany jest zakup kolejnych aut z silnikiem elektrycznym, przeznaczonych dla pracowników działu handlowego. W związku z tym spółka wyodrębnią osobny podlicznik dla prądu pobieranego przez tę stację. Czy w opisanej sytuacji odliczenie VAT od udokumentowanych fakturami: wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną jako napęd tego samochodu oraz na nabycie stacji ładowania podlega limitowi 50 proc. odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT?  – pyta czytelnik.

Kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z używaniem pojazdów samochodowych, które służą tzw. działalności mieszanej, tj. zarówno działalności gospodarczej, jak i do innych celów (np. osobistych podatnika, pracownika) od 1 kwietnia 2014 r. została ograniczona. Ustawodawca wprowadza domniemanie, że pojazdy samochodowe służą działalności mieszanej, a zatem kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z ich używaniem jest ograniczona do 50 proc. kwoty VAT.

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku m.in. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika (zob. art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, zalicza się wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Istota problemu w analizowanej sprawie sprowadza się do ustalenia, czy wysokość odliczenia przez niego podatku VAT od wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną jako napęd elektrycznego samochodu osobowego oraz wydatku na nabycie stacji ładowania podlega limitowi 50 proc. odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT.

Zawarty w art. 86a ust. 1 pkt 3 in fine ustawy o VAT zwrot „oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów" oznacza, że wymienione tam wydatki mają charakter przykładowy. Zatem obok wymienionych wprost kosztów naprawy i konserwacji pojazdów trzeba tu uwzględnić, np. koszty materiałów eksploatacyjnych (m.in. płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy, olej silnikowe) czy koszty przeglądów technicznych. Inne towary i usługi związane z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych, od których przysługuje tylko 50 proc. odliczenie VAT, to te towary i usługi, które mają wpływ na eksploatację i używanie samochodów. Do wydatków tych zalicza się więc m.in. koszty zużytych/uszkodzonych części zamiennych, płynów eksploatacyjnych, napraw, konserwacji, jak również koszty ubezpieczenia, przeglądów, opłat za autostrady lub parkowanie.

Wprawdzie w art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT nie są wymienione doładowania samochodów elektrycznych, ale ustawodawca wskazuje na inne towary i usługi związane z eksploatacją lub używaniem samochodów. Brak jest zatem podstaw aby przyjąć, że wydatki ponoszone na energię elektryczną wykorzystywaną jako napęd elektryczny samochodu osobowego oraz wydatku na nabycie stacji ładowania nie należą do kategorii wydatków wymienionych w tym przepisie. Zatem należy przyjąć, że katalog wydatków związanych z użytkowaniem samochodów określony w tym przepisie (art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT) może obejmować również wydatki dotyczące energii elektrycznej wykorzystywanej jako napęd elektryczny samochodu osobowego oraz wydatku na nabycie stacji ładowania. Regulacja ta zawiera w swej treści otwarty katalog kosztów dotyczących użytkowania samochodów, a przedstawione w tym przepisie wydatki nie wyczerpują wszystkich kosztów, które powstają w związku z użytkowaniem posiadanych samochodów.

Podsumowując, wysokość odliczenia przez spółkę podatku VAT od wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną jako napęd elektrycznego samochodu osobowego oraz wydatku na nabycie stacji ładowania – podlega limitowi 50 proc. odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lutego 2019 r., 0112-KDIL1-3.720.2018. 2.AP).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

Pojazd samochodowy

Od 1 kwietnia 2014 r. w ustawie o VAT została określona definicja pojazdu samochodowego. Zgodnie z nią, za taki pojazd należy uznawać pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT). Pojazd oznacza środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Pojazd silnikowy oznacza pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Z kolei pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego (art. 2 pkt 31–33 prawa o ruchu drogowym). Pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów o VAT może więc być wyłącznie taki pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. W definicji tej mieszczą się zatem m.in. samochody osobowe, w tym bodące pojazdami elektrycznymi.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA