fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Podatki i opłaty nie obniżają marży

Fotolia.com
Wyliczając marżę podlegającą opodatkowaniu, przedsiębiorca nie uwzględnia w kwocie nabycia towarów używanych sum zapłaconych z tytułu należności publicznoprawnych, np. PCC czy akcyzy.

- Czy kwota nabycia (w procedurze VAT marża) zawiera zapłacone w związku z nabyciem towaru inne należności, jeżeli zostały one poniesione przez nabywcę towaru, ale nie zostały zapłacone dostawcy? Chodzi np. o należności publicznoprawne, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych. – pyta czytelnik.

Kwota nabycia nie zawiera innych należności, należności publicznoprawnych (np. podatki) jeżeli zostały one poniesione przez nabywcę towaru, ale nie zostały zapłacone dostawcy (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2016 r., IBPP2/4512-1079/15/MG; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 czerwca 2015 r., ILPP2/4512-1-206/15-2/MR; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 stycznia 2015 r., ILPP2/443-1103/14-2/MN; interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 10 września 2014 r., IBPP4/443-265/14/BP). W konsekwencji wydatki te nie obniżają podstawy opodatkowania, tj. marży.

Przykład:

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupuje (w celu dalszej odprzedaży, w tym po ewentualnej naprawie) towary używane, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Od zakupu przedmiotowych towarów używanych przedsiębiorca jest zobowiązany zapłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych. Określając podstawę opodatkowania (marżę) zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w związku ze stosowaniem procedury marży do dostaw towarów używanych, przedsiębiorca powinien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru a kwotą nabycia (zapłaconą przez przedsiębiorcę pierwotnemu sprzedawcy), pomniejszoną o kwotę VAT. Podatek od czynności cywilnoprawnych płacony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, a nie pierwotnemu sprzedawcy tych towarów, nie może zwiększać kwoty nabycia, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT.

W celu wyliczenia marży podlegającej opodatkowaniu, przedsiębiorca w kwocie nabycia towarów używanych nie będzie więc mógł uwzględnić zapłaconego z tytułu ich nabycia podatku od czynności cywilnoprawnych (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 listopada 2015 r., ILPP4/4512-1-292/15-4/KB).

W przypadku zakupu samochodów osobowych na ternie UE i przywozu ich do Polski, na podatniku (nabywającym te samochody) ciąży obowiązek zapłaty akcyzy. Gdy odprzedaż tych pojazdów ma być rozliczona w procedurze VAT marża (jeżeli spełnione są wszystkie warunki), kwoty nabycia nie powiększa się o wartość zapłaconej przez tego podatnika akcyzy (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 10 września 2014 r., IBPP4/443-265/14/BP; interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2013 r., IPTPP2/ 443-1031/12-2/JN).

Również koszt poniesionej w związku z nabyciem pojazdu opłaty recyklingowej nie powiększa kwoty nabycia (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2013 r., IPTPP2/ 443-1031/12-2/JN).

Wyjątek stanowią tu dostawy towarów, o których mowa w art. 120 ust. 11 pkt 1 ustawy o VAT, tj. dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika. W ich przypadku kwotę nabycia, którą należy uwzględnić przy obliczaniu marży, przyjmuje się w wysokości równej kwocie podstawy opodatkowania zastosowanej przy imporcie towarów powiększonej o należny podatek z tytułu tego importu stosownie do art. 120 ust. 12 ustawy o VAT (zob. interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2017 r., 0112-KDIL2-2.4012.21.2017.2.MŁ).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 120 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA