fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Dwie formy działalności pod jednym adresem. Ile kas fiskalnych?

123RF
Lekarz prowadzący w jednym miejscu i na swoje nazwisko prywatną praktykę oraz podmiot leczniczy nie musi rejestrować obrotu odrębnie dla każdej z tych form udzielania świadczeń.

Czytelnik (lekarz) prowadzi prywatną praktykę lekarską. Sprzedaż usług ewidencjonuje na kasie fiskalnej. Dodatkowo 10 maja 2016 r. zarejestrował NZOZ (podmiot leczniczy), w którym zatrudnia lekarzy. NZOZ i prywatna praktyka lekarska są formami prowadzenia działalności gospodarczej przez lekarza. Obie są prowadzone na jego nazwisko i pod tym samym adresem. Obie formy działalności leczniczej (prowadzenie podmiotu leczniczego oraz wykonywanie działalności leczniczej) prowadzone są w ramach jednego wpisu w CEIDG, w którym ujawniona jest jednolita firma przedsiębiorstwa lekarza.

W prywatnej praktyce lekarskiej usługi są świadczone m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na rzecz takich osób mają być także świadczone usługi medyczne przez prowadzony przez lekarza NZOZ.

W opinii lekarza prowadzenie ewidencji za pomocą jednej kasy rejestrującej dla obu form udzielania świadczeń zdrowotnych pozwoli na pełną i całkowitą rejestrację obrotu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy w związku z rozpoczęciem prowadzenia NZOZ lekarz powinien zakupić drugą kasę rejestrującą? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (zob. art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Jeden wpis do CEIDG

Zgodnie z definicją działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT czynności lekarza, wykonywane zarówno w formie prywatnej praktyki lekarskiej, jak i NZOZ, są wykonywane w działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko. Jak wynika z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego, obie formy działalności leczniczej (prowadzenie podmiotu leczniczego oraz wykonywanie działalności leczniczej) są objęte jednym wpisem w CEIDG, w którym ujawniona jest jednolita firma przedsiębiorstwa lekarza. Jeżeli zatem wykonuje on czynności stanowiące przedmiot opodatkowania VAT:

- w ramach prywatnej praktyki lekarskiej oraz

- w postaci NZOZ

– to dla celów rozliczenia VAT nie wyodrębnia się sprzedaży wynikającej z różnego pod względem funkcjonalnym przedmiotu działalności gospodarczej. Przy prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych źródła przychodów rozdzielne pod względem organizacyjnym dla potrzeb VAT stanowią jeden obrót (podstawę opodatkowania).

Ten sam podatnik

Jeżeli sprzedaż jest realizowana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT jest ta osoba fizyczna. Oznacza to, że jeśli kasa fiskalna posiadana dotychczas przez lekarza w prowadzonej prywatnej praktyce lekarskiej umożliwi ewidencjonowanie całego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, tj. obrotu uzyskanego w prywatnej praktyce lekarskiej oraz w NZOZ, to nie musi on kupować drugiej kasy celem ewidencjonowania obrotu w NZOZ.

Zaprezentowane stanowisko potwierdza praktyka organów podatkowych (por. interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2016 r., IBPP3/4512-89/16/JP).

W innym lokalu

Gdyby jednak usługi świadczone przez prywatną praktykę lekarską i NZOZ były faktycznie wykonywane pod różnymi adresami i posiadana obecnie kasa rejestrująca nie umożliwiała ewidencjonowania całego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, to lekarz musiałby zainstalować w NZOZ drugą kasę fiskalną.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA