fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Koronawirus: ustrukturyzowana faktura nie dla dostaw w ramach tarczy antykryzysowej

AdobeStock
Do 4 września br. w przypadku zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19, zamawiający może nie zgodzić na przyjęcie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Od 18 kwietnia 2019 r. dostawy dokonywane w ramach zamówień publicznych mogą być dokumentowane tzw. ustrukturyzowaną fakturą w zamówieniach publicznych. Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych określa obowiązująca od 18 kwietnia 2019 r. ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o elektronicznym fakturowaniu). Należy przy tym mieć na uwadze, że na potrzeby elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych, zamówienia publiczne to nie tylko zamówienia publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale także umowa koncesji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o umowie koncesji oraz umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o partnerstwie publicznym  prywatnym (zob. art. 2 pkt 7 ustawy o elektronicznym fakturowaniu).

Czasowe wyłączenie...

Celem ustawy z 2 marca 2020 r. o COVID-19 jest przeciwdziałanie skutkom tej choroby, przy czym przez „przeciwdziałanie COVID-19" rozumie się nie tylko wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia czy zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa, ale także zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych choroby.

I tak, w ustawie o COVID-19 ustawodawca postanowił, że przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do:

?zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego – od 8 marca 2020 r. (zob. art. 6 ust. 1 ustawy o COVID-19 w brzmieniu obwiązującym od 31 marca 2020 r.),

?zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 2019 r. poz. 512 ze zm.), związanych z realizacją zadań:

1) dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub

2) związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy

– które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19 – od 31 marca 2020 r. (art. 6 ust. 2 ustawy o COVID-19 w brzmieniu obwiązującym od 31 marca 2020 r.).

Uwaga! Przepisy art. 6 ustawy o COVID-19 utracą moc po upływie 180 dni od 8 marca 2020 r. (zob. art. 36 ustawy o COVID-19), a zatem utracą one moc 4 września 2020 r.

...i co niego wynika

Z nowych przepisów wynika zatem, że w przypadku zamówień wskazanych w art. 6 ustawy o COVID-19 zamawiający może nie zgodzić na przyjęcie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Wyłączenie stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych powinno jednak nastąpić w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Możliwość wyłączenia stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dotyczy również wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych wprowadzonego ustawą o COVID-19 do innych ustaw.

Inne przypadki

Ustawa o COVID-19 wyłączyła bowiem stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych także w odrębnych przepisach, np.:

1. w sytuacji, gdy wojewoda zawrze dodatkową umowę na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego związanych z zabezpieczeniem wybranych miejsc lub dokonania czynności wykraczających poza zadania określone w planie, z dysponentem zespołów ratownictwa medycznego - w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej (zob. art. 49a ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 993 ze zm.)

2. do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane, udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii (zob. art. 46c ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),

3. w przypadku zakupów Agencji Rezerw Materiałowych do rezerw w sytuacji zagrożenia epidemicznego, wykonanie decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych (na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia) (zob. art. 13 ust. 6 i 7 ustawy z 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych; tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1846).

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2019 r. poz. 2191 ze zm.)

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna

Przez ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną należy rozumieć fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z o VAT, spełniającą wymagania umożliwiające przesyłanie jej za pośrednictwem platformy (art. 2 pkt 4 ustawy o elektronicznym fakturowaniu). Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o VAT oraz danych zawierających: informacje dotyczące odbiorcy płatności i wskazanie umowy zamówienia publicznego. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych (art. 6 ustawy o elektronicznym fakturowaniu). Ustrukturyzowana faktura elektroniczna oraz inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny spełniają wymagania określone w normie europejskiej, więc muszą być wystawione w formacie XML (art. 9 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu). Przepisy ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych stosuje się do przesyłania między wykonawcami a zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych z pewnymi wyjątkami (art. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu). Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy o VAT (warunkującego możliwość wystawiania faktur elektronicznych od akceptacji nabywcy) nie stosuje się. Wykonawca nie jest natomiast obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy (art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o elektronicznym fakturowaniu). W przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zamawiający może w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o zawarcie umowy koncesji albo postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (art. 4 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu). ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA