fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Użyczenie opakowań zwrotnych bez VAT

AdobeStock
Oddanie kontrahentowi rzeczy do używania na podstawie umowy użyczenia nie może być kwalifikowane ani jako nieodpłatna dostawa towarów, ani jako nieodpłatne świadczenie usług.

- Spółka jest producentem płytek ceramicznych i kafli. Wyprodukowane przez siebie towary dostarcza swoim kontrahentom w opakowaniach zwrotnych, tj. na paletach. Opakowania te spółka użycza nieodpłatnie swoim kontrahentom – nabywcom towarów. Spółka nie zawiera z kontrahentami umowy użyczenia w formie pisemnej. Do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie w formie ustnej, przy czym strony w tej umowie użyczenia, a także w umowie dostawy nie określają terminu zwrotu opakowań. Spółka nie pobiera kaucji za opakowania zwrotne. Dowodem dokumentującym użyczenie nabywcy towaru opakowań zwrotnych jest dokument WZ. Czy użyczenie tych palet należy opodatkować VAT? – pyta czytelniczka.

Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (zob. art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (zob. art. 8 ust. 2 ustawy o VAT).

Oddanie rzeczy do używania na podstawie umowy użyczenia nie może być kwalifikowane jako:

- nieodpłatna dostawa towarów opodatkowana na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż wymienione w tym przepisie czynności przekazania towarów bez wynagrodzenia przenoszą prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, a oddanie towaru do używania na pewien czas nie spełnia tego kryterium,

- nieodpłatne świadczenie usług opodatkowane na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż opakowania wydawane są na podstawie umowy użyczenia, która ściśle związana jest z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.

Taki pogląd wyraziła Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 20 maja 2014 r. (IPTPP4/443-102/ 14-4/OS).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA