fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Działania budujące pozytywny wizerunek firmy bez odliczenia VAT

123RF
Wydatki na działalność społecznie użyteczną pozostają bez związku z działalnością opodatkowaną przedsiębiorcy i nie dają prawa do rozliczenia VAT.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 29 marca 2017 r. (I SA/Kr 92/17).

Stan faktyczny

Spółka zajmuje się sprzedażą czasu reklamowego radia oraz przestrzeni reklamowej w portalu. W związku ze strategią marketingową zamierza upowszechniać działalność społecznie użyteczną w czasie nadawanego programu radiowego i w portalu. Chodziło m.in. o takie obszary jak wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracja, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, nauka, kultura, sztuka, ekologia itd.

Firma tłumaczyła, że podejmowanie działań uwzględniających w prowadzonej działalności gospodarczej problematykę społeczną wpływa na postrzeganie jej jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie. Jest to jeden z elementów podejmowanej przez spółkę strategii marketingowej. Upowszechnianie działań społecznie użytecznych i przedstawianie spółki jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie może spowodować wzrost słuchalności programu radiowego i zainteresowania portalem (zwiększenie liczby wejść na stronę internetową portalu). Czynniki te są brane pod uwagę przy wyborze środka masowego przekazu, w którym emitowane są reklamy, a w konsekwencji mogą mieć wpływ na przychody spółki. Poziom słuchalności i wejść na strony internetowe ma także wpływ na poziom uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu emisji reklam. Z wniosku wynikało, że spółka będzie nabywać towary i usługi pozostające w bezpośrednim związku ze wspieranym celem społecznie użytecznym. Spółka zapytała czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia.

Sama stwierdziła, że wydatki pozostające w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem działalności społecznie użytecznej mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Tym samym dają prawo do odliczenia VAT.

Innego zdania był fiskus. Odpowiedział, że nabywane towary i usługi przeznaczone na realizację działalności społecznie użytecznej nie wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. W ocenie urzędników, działalność społecznie użyteczna w żaden sposób nie wiąże się z działalnością gospodarczą spółki i uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych VAT. W tym przypadku logiczna i uchwytna konsekwencja pomiędzy poniesieniem wydatków na działalność społecznie użyteczną a czynnościami opodatkowanymi w postaci emisji reklam jest odległa. Na tyle odległa, że nie ma podstaw do odliczeń podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z działalnością społecznie użyteczną.

Rozstrzygnięcie

Także WSA w Krakowie nie przyznał racji podatniczce. Sąd zauważył, że art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie definiuje wprost charakteru związku pomiędzy zakupami a sprzedażą opodatkowaną, jaki uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Wprowadza jednak warunek, aby towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. A to, w ocenie WSA, wskazuje wyraźnie na ścisły i bezpośredni związek podatku naliczonego podlegającego odliczeniu z opodatkowaną działalnością podatnika. Sąd uznał, że w spornym przypadku takiego związku nie ma. Pomiędzy realizacją działalności społecznie użytecznej, o której może być mowa podczas programu radiowego, a potencjalnym zwiększeniem przychodów spółki z tytułu sprzedaży czasu reklamowego na antenie radia lub portalu istotnie nie ma bezpośredniego, wymiernego, uchwytnego, czy zgoła weryfikowalnego związku przyczynowego.

Jak tłumaczył WSA, planowana realizacja działalności społecznie użytecznej (np. budowa placu zabaw) bezpośrednio będzie służyć przede wszystkim przygotowaniu tematu, który stanie się przedmiotem audycji na antenie radia lub na portalu internetowym.

Zdaniem sądu, wydatki na działalność społecznie użyteczną, aby w jej efekcie przedstawić taką aktywność na antenie lub portalu, pozwalają jedynie na przyjęcie ich związku z produkowaną audycją. Nie są one elementem cenotwórczym dla świadczonych usług opodatkowanych w postaci sprzedaży reklam i przestrzeni reklamowej. W konsekwencji, zdaniem sądu, fiskus słusznie uznał, że związek pomiędzy wydatkami na działalność społecznie użyteczną a czynnościami opodatkowanymi w postaci emisji reklam jest zbyt odległy i nieuchwytny w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Dlatego skarżącej nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem działalności społecznie użytecznej.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Zdaniem eksperta

Kalina Figurska-Rudnicka, doradca podatkowy, radca prawny i starszy menedżer w MDDP

Wyrok WSA w Krakowie potwierdza niekorzystne dla podatników stanowisko prezentowane w orzeczeniach organów podatkowych w podobnych sprawach. Mimo że działalność społecznie użyteczna jest co do zasady elementem kreacji wizerunku podatnika i częścią strategii marketingowej, służąc wykreowaniu obrazu podmiotu odpowiedzialnego społecznie, podniesieniu prestiżu danego podmiotu i jego postrzegania przez osoby trzecie, to organy – oraz krakowski WSA – odmawiają prawa do odliczenia VAT naliczonego związanego z zakupami służącymi realizacji tej strategii. Sąd nie dopatrzył się związku zakupów (przykładowa budowa placu zabaw) z czynnościami opodatkowanymi świadczonymi przez spółkę sprzedającą czas antenowy. Organy podatkowe pozwalają na zaliczenie wydatków na działalność społecznie użyteczną (którą można uznać za element przejawu społecznej odpowiedzialności biznesu – CRS) do kosztów podatkowych, ale nie zezwalają na odliczenie podatku naliczonego. Tymczasem tego rodzaju działalność nie ma charakteru czysto charytatywnego, ale służy wzmocnieniu i promocji wizerunku podatnika, co pośrednio może przyczyniać się do wzrostu jego obrotów.

Co prawda w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE wybrzmiewa pogląd, że dla odliczenia podatku naliczonego musi istnieć bezpośredni i ścisły związek między podatkiem naliczonym a czynnością opodatkowaną, jednak TSUE wskazuje również, że prawo do odliczenia VAT przyznane jest podatnikowi nawet w razie braku takiego związku, gdy koszty towarów i usług stanowią część kosztów ogólnych podatnika, stając się w ten sposób elementem cenotwórczym dla świadczonych usług. W wielu przypadkach realizacji działań społecznie użytecznych, mimo braku bezpośredniego związku ze sprzedażą opodatkowaną, możliwe byłoby zastosowanie wskazanej argumentacji.

Niewątpliwe możliwość nie tylko zaliczenia do kosztów podatkowych, ale również odliczenia podatku naliczonego byłaby zachętą dla podatników do wydatkowania środków na tego rodzaju przedsięwzięcia, służące lokalnym społecznościom czy określonym grupom społecznym. W wielu przypadkach podatnicy de facto przejmują bowiem zadania, jakie powinny realizować organy administracji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA